Критерії та вимоги до конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. смт. Нижанковичі

Дата: 11.06.2021 16:18
Кількість переглядів: 2765

Критерії оцінювання письмового тестування перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема цього Закону України  «Про повну загальну середню освіту», Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

І етап  - перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема цього Закону, Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти. Форма перевірки знання законодавства письмове тестування.

Примірний перелік тестових питань (додаток 1)

Тестові питання розкладаються в опечатані та заклеєні конверти. Кожен учасник обирає конверт і надає письмову відповідь державною мовою  на  тестування за відкритими та закритими (з вибором однієї правильної відповіді) питаннями. Кожне питання повинно передбачати чотири варіанти відповіді, одна з яких є правильною.Роздруковані тестові питання секретар конкурсної комісії пакує в конверти, а ключі правильних відповідей передає членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.

Секретар перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями, не відкриваючи його.

         Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення початку проведення тестування.

Загальний час для проведення тестування становить 30 хвилин. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує в один конверт бланк з відповідями, а у другий – заповнений бланк з персональними даними та повертає обидва конверти секретарю. Секретар присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питаннята із заповненим бланком персональних даних кандидата. Визначення секретарем номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування.

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись одинз одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюєтьсявід подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього.

Члени конкурсної комісії визначають результати письмового тестування. Для визначення результатів тестування використовується така система:

  • 2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 30 питань тестового завдання і більше;
  • 1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 20-30 питань тестового завдання;
  • 0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 20 і менше питань тестового завдання.

У разі обрання кандидатом більш, як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно вирішеним.

Після визначення результатів тестування члени конкурсної комісії повертають конверти з відповідями секретарю. Після отримання усіх конвертів з результатами тестування секретар відкриває конверти з відповідями та персональними даними кандидатів, які фіксує у відомості про результати тестування  та оголошує кандидатам.

 Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів. У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час.

Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, є такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування та є такими, що допущені до наступного етапу конкурсу.

 

 

Додаток 1

Примірний перелік питань на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема цього Закону України  «Про повну загальну середню освіту», Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

 

І. Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

1.Що входить до системи освіти?

2.Що належить до невід’ємних складників системи освіти?

3.Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?

4.Яку автономію держава гарантує закладам освіти?

5.Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?

6.Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності?

7.Якими є вимоги до опорного закладу освіти?

8.Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати

в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до її місця проживання?

9.За якої умови юридична особа має статус закладу освіти?

10.У якому статусі може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?

11.До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності - на веб-сайті свого засновника)?

12.Які плакати, стенди, листівки, або інші об’єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?

13.Хто може бути засновником закладу освіти?

14.Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження?

15.Що належить до обов’язків засновника закладу освіти?

16.Хто затверджує статут закладу освіти?

17.Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти?

18.Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?

19.Якими документами визначаються повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти?

20. Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?

21.Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?

22.Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?

23.Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?

24.Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?

25. Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?

26. У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?

27.Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками?

28. На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?        

29.  Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?

30. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?

31. Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?

32. У який спосіб забезпечується доступність інформації, відтвореної в документі про освіту, для особи з порушенням зору?

33. Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану?

34. Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти?

35. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?

36. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

37. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?

38.Що визначає стандарт освіти?

39.На основі якого документа розробляється освітня програма?

40.Що містить освітня програма?

41. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

42.Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти?

43.У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти?

44.Яка освіта вважається спеціалізованою?

45.Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене вивчення здобувачами освіти окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти?

46.Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?

47.Що належить до обов’язків здобувачів освіти?

48.Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти?

49.Що належить до обов’язків батьків здобувачів освіти?

50.Що включає академічна свобода педагогічного працівника?

51.Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?

52.За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання і підтвердження?

53.За рахунок яких коштів не можуть фінансуватися суб’єкти освітньої діяльності?

54.За рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних працівників?

55.Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років?

56. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?

57. Що означає «якість освітньої діяльності»?

58. За чиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освіти?

59.Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?

60.Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?

61.У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником (без проведення самої процедури атестації)?

62.Що вважається порушенням академічної доброчесності?

63.Що належить до прав суб’єктів громадського нагляду (контролю)?

 

II. Питання для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»

1. Що належить до системи загальної середньої освіти?

2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?

3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?

4. Що таке «цикл освітнього процесу»?

5. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?

6. В якому циклі базової середньої освіти організовується базове предметне навчання?

7. Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти?

8. Який структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти забезпечує проживання та утримання учнів?

9. За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія обслуговування?

10. Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я?

11. Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку?

12. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

13. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?

14. За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?

15. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?

16.В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?

17. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?

18.Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти?

19. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

20.Хто зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?

21.За якої умови підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не шкільними автобусами, а іншим транспортом?

22.Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?

23.На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?

24.Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?

25.Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?

26.Хто визначає посадові обов’язки працівників закладу загальної середньої освіти?

27.На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?

28.За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?

29.Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу?

30.Що належить до прав органів учнівського самоврядування?

31.Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?

32.Що належить до обов’язків педагогічних працівників?

33.Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника?

34.Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура?

35.У який спосіб керівник закладу загальної середньої освіти мотивує педагогічних працівників до виконання обов’язків педагога-наставника?

36.Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?

37.Яким є розмір доплати педагогічному працівнику за проведення позакласної роботи з учнями?

38.Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?

39.За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?

40.Хто може бути асистентом учня?

41.На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?

42.Якою є мінімальна тривалість навчального року?

43.Хто визначає структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?

44.Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?

45.Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?

46.Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми?

47.Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини?

48.Яким документом визначається перелік обов’язкових і вибіркових навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість навчальних годин на

тиждень для конкретного закладу освіти?

49.Що визначає модельна навчальна програма?

50.Що є підставою для залучення до реалізації освітньої програми міжшкільного ресурсного центру?

51.На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня?

52.За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?

53.В якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою?

54.В який спосіб здійснюється визнання результатів навчання, що були здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти?

55.Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?

56.За якої умови заклад загальної середньої освіти може запровадити власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів?

57.В якому випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково?

58.В який період учень, який не має результатів річного оцінювання або державної підсумкової атестації, може пройти таке оцінювання та/або атестацію?

59.Який документ видається учневі щороку при переведенні його на наступний рік навчання?

60. В якій формі проходять державну підсумкову атестацію учні, які завершують здобуття профільної середньої освіти?

61.За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну середню освіту?

62.Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту (їх бланки)?

63.За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які є не педагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (для проведення навчальних занять, семінарів тощо)?

64. За яких умов учні мають право на отримання додаткових індивідуальних або групових консультацій, занять?

65.Які діти обов’язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?

66.Що забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти для здобуття початкової освіти?

67.В якому випадку може не проводитися конкурс при зарахуванні дітей для здобуття профільної середньої освіти до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти?

68. Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?

69.Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному, комунальному закладі загальної середньої освіти)?

70.За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?

71.Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної середньої освіти?

72.За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів груп подовженого дня в комунальних закладах освіти?

73.За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей?

74.Яке право гарантується особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, під час здобуття повної загальної середньої освіти?

75.Що визначає індивідуальна програма розвитку?

76. Ким розглядається питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня?

77. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?

 

 

 

Критерії оцінювання професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання

ІІ етап - перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання

Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також, з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення.

Ситуаційні завдання визначаються відділом освіти, культури спорту та туризму Добромильської міської ради. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання (додаток 2).

Голова конкурсної комісії обирає один із конвертів з ситуаційним завданням та передає його секретарю конкурсної комісії.

Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення).

Секретар конкурсної комісії перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам два конверти. Один конверт з бланкомдля заповнення кандидатом персональних даних, а інший – з бланком для розв’язання ситуаційного завдання.

Секретар конкурсної комісії оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати. На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається 20 хвилин.

Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати пакують бланки відповідейта бланки персональних даних у конверти та надають секретарю, який присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями та із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв’язанням ситуаційного завдання для визначення результатів, а конверти з персональними даними залишає у себе.

Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом з проставленням ним підпису.

         Конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання.

Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система:

  • 2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;
  • 1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завданняв обсязі, достатньому для подальшої роботи;
  • 0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений термін.

Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситьсядо відомості про результати ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення експертів у сфері загальної середньої освіти (з правом дорадчого голосу) для проведення оцінки ситуаційних завдань. У такому разі оцінку (0-1-2) дають експерти. Така оцінка враховується членами конкурсної комісії під час надання власної оцінки.

Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю, який відкриває конверти з персональними даними кандидата та оголошує кандидатам. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

 

Додаток 2

 

ЗРАЗКИ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

для проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти  Добромильської міської ради

     Ситуація 1

     До Вас, як до директора, звернувся місцевий підприємець з пропозицією надати готівкові  кошти на встановлення метолопластикових вікон у закладі освіти, який ви очолюєте.

     Підготуйте алгоритм дій директора школи, який, на Вашу думку, буде законним для вирішення цієї ситуації. 

   Ситуація 2

     До Вас, як до директора закладу, звернувся батько учня з вимогою замінити вчителя (класного керівника), тому що він вважає його некомпетентним.

Які Ваші дії? 

   Ситуація 3

   До Вас, як до директора школи звернувся батько учня 9 класу  з вимогою бути присутнім під час проведення державної підсумкової атестації.

   Складіть алгоритм Ваших дій для вирішення цієї ситуації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги та критерії оцінювання публічної та відкритої  презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

ІІІ етап конкурсу - публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Публічна презентація (тривалістю до 15 хвилин) перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти на два (шість) років загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт.) (паперовий варіант). Слайдова презентація для візуалізації перспективного плану розвитку (загальний обсяг слайдів не більше 12 сторінок).

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення презентації запропонованих проектів програм розвитку закладу на два (шість) років.

Члени конкурсної комісії, запрошені та присутні на засіданні конкурсної комісії особи мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати правила ведення засідання, передбачені цим Положенням. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданніабо за рішенням більшості від присутніх членів комісії можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

Оцінювання результатів публічної презентації та співбесіди щодо її змісту здійснюється відповідно до кожної окремо визначеної членами конкурсної комісії вимоги до професійної компетентності таким чином:

  • 2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі;
  • 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;
  • 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії та вноситься до відомостей про результати співбесіди.

За підсумками проведення трьох етапів конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування, або визнає конкурс таким, що не відбувся. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

За результатами усіх трьох етапів конкурсного відбору складається рейтинговий список кандидатів. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається додаванням балу за знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та остаточних оцінок за розв’язання ситуаційного завдання й публічної презентації перспективн6ого плану розвитку закладу і співбесіди за її змістом.

 

 

Фото без опису

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано