ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ МІСЦЕВОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПОВІЩЕННЯ ДОБРОМИЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2023 РІК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Добромильської

міської ради від 24 січня 2023 року №2838

Міський голова                  Петро КУЛЯС

 

 

 

 

ПРОГРАМА

СТВОРЕННЯ  МІСЦЕВОЇ  АВТОМАТИЗОВАНОЇ

СИСТЕМИ  ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПОВІЩЕННЯ

ДОБРОМИЛЬСЬКОЇ   МІСЬКОЇ РАДИ  на 2023 РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

створення  місцевої автоматизованої  системи  централізованого    оповіщення  Добромильської  міської  ради на 2023 -2025рік

(далі – Програма)

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Добромильської  міської  ради

2.

 

Розробник програми

Виконавчий комітет Добромильської  міської  ради

3.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Добромильської  міської  ради

4.

Учасники програми

Органи виконавчої влади та місцевого  самоврядування

5.

Термін реалізації програми

2023 -2025 роки

6.

Етапи виконання програми

 

6.1.

Перелік місцевих бюджетів,які беруть участь у виконанні програми

місцевий бюджет,

обласний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,необхідних для реалізації програми, тис.грн

всього,у тому числі

 

7.1.

Коштів обласного бюджету

 

7.2.

Коштів місцевого бюджету

40,0

7.3.

Коштів інших джерел

-

 

Міський  голова                                      Петро КУЛЯС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої  спрямована  Програма

Програма створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення  Добромильської  міської  ради  на 2023 -2025 роки( далі – Програма)  розроблена  відповідно  до  Кодексу  цивільного  захисту  України, Закону  України  «Про місцеве  самоврядування в Україні», Закону  України  «Про місцеві державні  адміністрації», постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 27.09.2017 року  № 733 « Про затвердження  Положення  про  організацію  оповіщення  про  загрозу  виникнення  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій  та зв’язку у  сфері  цивільного  захисту» та розпорядження  Кабінету  Міністрів  україни від 15.01.2014 року № 23-р «Про схвалення Концепції  розвитку  та  технічної   модернізації  системи  централізованого  оповіщення  про загрозу  або  виникнення  надзвичайних   ситуацій».

Існуюча  система  централізованого  оповіщення  громади  про загрозу  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій  побудована,  як і у всіх  пострадянських  країнах  після  Другої  світової  війни,за командно-сигнальним  принципом  та  орієнтована на  доведення  сигналів  оповіщення  в особливий  період.  Крім  доведення  зазначених  сигналів,  дана  система  повинна  також  здійснювати  своєчасне  і достовірне  доведення  повідомлемь  про  загрозу  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій  до  органів  управління  цивільного  захисту,  суб’єктів  господарювання  і  населення  та  інформування  про  фактичну  обстановку  і  вжиті  заходи.

На  сьогодні  система  централізованого  оповіщення  не  враховує  новітні  інформаційно-телекомунікаційні  технології  та  зміни,  що  відбулися  в  Україні,  морально  та  фізично  застаріла,  вже  багаторазово  відпрацювала  свій ресурс,  потребує  значних  зусиль  технічного  персоналу  для підтримання  її  в  працездатному  стані,  обладнання  та  телекомунікаційні  мережі  ПАТ «Укртелеком»  постійно  виходять  з  ладу  та  розкрадаються.

Процеси  оптимізації ,  що  відбуваються  підприємствах  ПАТ «Укртелеком»,  скорочення  чисельності  персоналу,  чергових  змін  значно  ускладнюють  проведення  технічного  обслуговування  апаратури  оповіщення,  контролю  за  проходженням  сигналів  і  повідомлень  цивільного  захисту.                                                                                                                           Таким  чином,  в  громаді  існує  проблема,  а  саме,  існуюча  система  централізованого  оповіщення  неспроможна  забезпечити  виконання  покладених  на  неї  завдань  та потребу  розвитку  і  технічної  модернізації з урахуванням  новітніх  інформаційно-телекомунікаційних  технологій та змін

Окрім того, відбулись і  відбуваються  зміни  в чинному  законодавсті, яким в  тому числі  визначаються  основні  засади  у сфері організації  оповіщення  цивільного  захисту.

Утримання, реконструкція  та  забезпечення  постійної  готовності  до  дій  за  призначенням  даної  системи  оповіщення  будуть  покладатися  на  місцеві  органи  виконавчої  влади,  в  тому  числі  громади.

 

ІІ. Визначення  мети  Програми.

Мета Програми  є  визначення  вимог  щодо  розвитку та  технічної  модернізації   системи  централізованого  оповіщення,  оснащення  іі  сучасними  програмно-технічними  засобами  з  використанням  новітніх  інформаційно-телекомунікаційних  технологій  оброблення,  передачі  та  відображення  інформації  про  загрозу  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій, що  забезпечить  гарантоване  і своєчасне  доведення  інформації  до органів  виконавчої  влади,  сил  цивільного  захисту, суб’єктів  господарювання  та  населення.

ІІІ. Аналіз  факторів  впливу  на  проблему  та  ресурсів  для   реалізації  Програми.

Сильні  сторони

(S)

наявність нормативної  бази  щодо створення  місцевої  автоматизованої системи централізованого оповіщення; наявність існуючої  системи централізованого оповіщення

Слабкі  сторони

(W)

моральна та фізична зношеність існуючої системи централізованого оповіщення;

низький відсоток  озвучення території  громади за допомогою існуючої системи централізованого оповіщення

Можливості

(О)

своєчасне  доведення інформації про загрозу  або  виникнення надзвичайних  ситуацій  до  населення  та суб’єктів господарювання

Загрози

( Т)

недостатній  рівень  оповіщення  і  готовності  населення  до дій  в умовах  надзвичайних  ситуацій

 

IV. Обгрунтування  шляхів і  засобів  розв’язання  проблем,  обсягів і джерел фінансування. Строки  та  етапи  виконання  Програми.

Розв’язати  проблему  створення  ефективної  системи  централізованого оповіщення  органів  місцевого  самоврядування,  територіальних  громад  підприємств,  установ,  організацій  і  населення  про  загрозу  і виникнення надзвичайних  ситуацій  у мирний  час та  особливий  період  планується протягом 2023 року.

Фінансування  напрямків  діяльності, визначених  Програмою,  проводиться   за   рахунок  коштів  обласного  бюджету , місцевого  бюджету  та  інших  джерел , не  заборонених  законодавством.Обсяг  фінансування,  склад  матеріально-технічних  ресурсів,  необхідних  для  реалізації  Програми,  визначений  з  урахуванням  можливостей  обласного  бюджету. Органи  місцевого  самоврядування  можуть  взяти  дольову  участь  у  фінансуванні  Програми.

Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів,  які  необхідні  для  реалізації  Програми:

Джерела   фінансування

 

Обсяг фінансування

 

2023

 

2024

 

2025

місцевий  бюджет

40,0

40,0

-

-

обласний  бюджет

 

 

 

 

Всього

40,0

40,0

-

-

 

 

 

V. Перелік  завдань і  заходів  Програми  та  результативні  показники.

 Протягом  2023 року планується  провести  виділення  необхідних  коштів  для  населених  пунктів  громади  на:                                                                                                                                                                     -   придбання  обладнання  автоматизованого  виклику,  технічних  засобів  оповіщення;                                                                                                          -    оплату  вартості  монтажу  та  пусконалагоджувальні  роботи;                      -    оплата  за  утримання,  технічне  обслуговування  та  модернізацію  системи  оповіщення.

Виконання  Програми  надасть  змогу  створити  ефективну  місцеву  автоматизовану  систему  централізованого  оповіщення  органів  місцевого самоврядування, об’єднаних  територіальних  громад  підприємств,  установ,  організацій  і  населення  про  загрозу  і  виникнення  надзвичайних  ситуацій  у  мирний  час  та  особливий  період.

Напрям  діяльності  та  заходи  створення  місцевої  автоматизованої   системи  централізованого  оповіщення  Добромильської  міської  ради  на 2023-2025 роки наведено в  додатку (додається).

VI. Організація  управління  та  контролю.

               Контроль  за  виконання  Програми  покладається  на  виконавчий  комітет  Добромильської  міської  ради,  яка  координує  виконання  напрямків  діяльності,  щорічно  готує, та  надає  інформацію  про  стан  фінансування  Програми.

VII.  Розрахунок  очікуваних  результатів.

Виконання  Програми  дасть  змогу  забезпечити  доведення  сигналів,  повідомлень  органів  управління  цивільного  захисту  громади  про  загрозу  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій,  аварій, катастроф, епідемій, пожеж,   тощо  до  державних  органів,  підприємств, установ,  організацій  та  населення  з  урахуванням  новітніх  інформаційно-телекомунікаційних  технологій  та  змін,  що  відбулися у  суспільстві

 

 

 

Секретар  ради                              Олена  МАЦЬКО

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  до  Програми       

Перелік  завдань, заходів та показників міської  цільової  програми                      

  створення місцевої  автоматизованої  системи централізованого оповіщення Добромильської  міської  радина

2022-2025 роки

 

№п/п

 

Найменування заходу

 

 

 

Виконавці

 

Місцевий бюджет

 

 

Обласний    бюджет

2023 рік

1.

Придбання  необхідної техніки зв’язку та оповіщення, монтаж та пусконалагоджувальні роботи для  м.Добромиль.Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення

Добромильська

міська  рада

40,0

В межах бюджетних призначень

2024 рік

1.

Придбання  необхідної техніки зв’язку та оповіщення, монтаж та пусконалагоджувальні роботи для  м.Добромиль.Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення

Добромильська

міська  рада

-

-

2025 рік

1.

Придбання  необхідної техніки зв’язку та оповіщення, монтаж та пусконалагоджувальні роботи для  м.Добромиль.Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення

Добромильська

міська  рада

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  ради                              Олена  МАЦЬКО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано