ПОЛОЖЕННЯ про резервний фонд міського бюджету Добромильської міської ради на 2021 рік

                              

« ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                           Добромильська міська рада

                                                                рішення сесії  №_______

від «_____»__________2020 року

Міський голова                                            

______________ П.Куляс

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про резервний фонд міського бюджету  Добромильської міської ради на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Загальні положення

 

1.1.Це Положення визначає порядок утворення резервного фонду міського бюджету  Добромильської міської ради  на 2021 рік (далі – резервний фонд), напрями використання коштів резервного фонду, і встановлює процедури, пов'язані з виділенням коштів резервного фонду та звітуванням про їх використання.

1.2.Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту міського бюджету на відповідний бюджетний період.

1.3.Резервний фонд створюється за рішенням Добромильської

 міської ради і  не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду міського бюджету на відповідний бюджетний період.

1.4.Резервний фонд встановлюється рішенням Добромильською міською радою  про міський бюджет на відповідний бюджетний період загальною сумою без визначення головного розпорядника бюджетних коштів.

1.5.Розподіл бюджетного призначення резервного фонду провадиться рішенням виконавчого комітету або за розпорядженням Добромильського  міського голови .

 

2.Напрями та умови використання коштів з резервного фонду

 

2.1.Кошти резервного фонду можуть використовуватися на здійснення:

2.1.1.заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру;

2.1.2.заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків;

2.1.3.інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту міського бюджету, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Львівської обласної державної адміністрації, Добромильської міської ради, виконавчого комітету Добромильської міської ради підстав для проведення таких заходів.

2.2.До непередбачених заходів, визначених у підпункті 2.1.3. пункту 2.1. цього Положення, не можуть бути віднесені:

обслуговування та погашення боргу місцевого самоврядування;

додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено у міському бюджеті;

капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій та проведенням заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків унаслідок надзвичайної ситуації;

надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято Добромильською міською радою.

2.3.За рахунок коштів резервного фонду можуть відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду в минулому бюджетному періоді, але платежі з бюджету не були проведені або були проведені частково, про що приймається відповідне рішення.

 

2.4.Рішення про виділення коштів з резервного фонду приймається тільки в межах призначення на цю мету у міському бюджеті на відповідний бюджетний період, і втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду.

2.5.Кошти з резервного фонду виділяються на безповоротній основі або на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення коштів з резервного фонду.

Кошти із резервного фонду суб'єктам господарської діяльності недержавної форми власності або суб'єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51 відсоток, виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення.

3.Подання та розгляд звернень про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету

3.1.Звернення про виділення коштів з резервного фонду подаються підприємствами, установами, організаціями (далі - заявники) до виконавчого комітету Добромильської  міської ради.

3.2.У зверненні зазначається:

напрям використання коштів резервного фонду;

головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити кошти з резервного фонду (у разі необхідності);

обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду, в тому числі на умовах повернення;

підстави для здійснення заходів за рахунок міського бюджету;

інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду не будуть виділені.

3.3.До звернення обов'язково додаються:

розрахунки обсягу коштів з резервного фонду;

перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, та інших заходів;

документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини непроведення страхування);

інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, проведення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів.

У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті 2.1.1. пункту 2.1. цього Положення, до звернення також обов'язково додаються:

акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку;

узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт.

3.4.У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду на цілі, передбачені у пункті 2.3. цього Положення, до звернення додаються документи, що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної кредиторської заборгованості.

3.5.Виконавчий комітет Добромильської  міської ради не пізніше ніж у триденний термін з дня отримання звернення дає доручення виконавчому  комітету для розгляду звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду. До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші заінтересовані структурні підрозділи виконавчого комітету, структурні підрозділи центральних органів виконавчої влади.

У разі потреби виконавчий комітет Добромильської  міської ради дає доручення щодо підготовки експертних висновків стосовно звернення:

МНС, регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - щодо визначення рівня надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями;

Держбуду (Укрінвестекспертизі) - щодо технічних рішень та вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, які планується виконувати за рахунок коштів резервного фонду;

відповідному структурному підрозділу виконавчого комітету Добромильської міської ради - щодо оцінки збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам, та необхідних для їх відшкодування коштів.

У разі коли термін виконання доручення не вказано, органи, визначені в абзацах третьому-п'ятому цього пункту, у десятиденний термін після отримання доручення надсилають зазначені експертні висновки  виконавчому комітету Добромильської міської ради.

3.6.Фінансове управління виконавчого комітету Добромильської міської ради розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду і наслідків у разі невиділення коштів на такі заходи та надсилає їх у тижневий термін управлінню економіки виконавчого комітету Добромильської міської ради.

3.7.Виконавчий комітет Добромильської  міської ради за результатами розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, отриманих від органів, визначених у пункті 3.5. цього Положення,  робить узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду, правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду, а також щодо оцінки наслідків у разі невиділення коштів на такі заходи з резервного фонду.

3.8.У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. цього Положення, або невідповідності матеріалів звернення вимогам, зазначеним у пунктах 3.2., 3.3. цього Положення, відповідальний виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду, повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх повернення, та доповідає про це виконавчому комітету Добромильської міської ради.

У разі коли загальний обсяг коштів, виділених з резервного фонду, відповідно до прийнятих рішень, досягне обсягу призначення, затвердженого в міському бюджеті для резервного фонду, управління економіки виконавчого комітету Добромильської  міської ради невідкладно повідомляє про це Добромильського  міського голову .

 

4.Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду

 

4.1. Виконавчий комітет Добромильської  міської ради є відповідальним за підготовку та подання проектів рішень про виділення коштів з резервного фонду.

У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду управління виконавчого комітету Добромильської міської ради готує відповідний проект рішення виконавчого комітету Добромильської міської ради, в якому повинно бути визначено:

головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду;

напрям використання коштів з резервного фонду;

обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду;

умови повернення коштів, виділених з резервного фонду.

 

4.2. Виконавчий комітет Добромильської  міської ради погоджує проект рішення про виділення коштів з резервного фонду і подає його в установленому порядку на розгляд сесії  Добромильської  міської ради.

У виняткових випадках (загроза життю людей, об'єктам економіки та територіям) проект рішення про виділення коштів з резервного фонду управлінням економіки готується і подається на розгляд виконавчого комітету Добромильської  міської ради на підставі прогнозних розрахунків головного розпорядника бюджетних коштів, якому передбачається виділення коштів з резервного фонду.

4.3.Сесія  Добромильської міської ради приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду виключно за наявності висновків  виконавчого комітету Добромильської міської ради.

4.4.У разі потреби виконавчий комітет Добромильської  міської ради може скоротити термін розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду.

 

5.Виділення коштів з резервного фонду, ведення обліку та звітності

5.1.Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду:

5.1.1.головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін повідомляє  виконавчий комітет Добромильської  міської ради коди економічної класифікації видатків бюджету та відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним розпорядженням;

5.1.2.Бухгалтерія  Добромильської міської ради під час визначення бюджетної програми з резервного фонду закріплює за нею код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму використання коштів резервного фонду, затвердженого зазначеним рішенням, і вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету.

5.2.Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

5.3.Територіальний орган Державного казначейства  після внесення змін до розпису бюджету здійснює його виконання в установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду провадяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділено кошти з резервного фонду, територіальному органу Державного казначейства переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, або інших заходів, погодженого з управлінням економіки та фінансовим управлінням виконавчого комітету Добромильської  міської ради, а у разі потреби - Держбудом.

5.4.Бухгалтерія  виконавчого комітету Добромильської  міської ради веде реєстр та проводить моніторинг прийнятих рішень про виділення коштів з резервного фонду і щомісяця інформує виконавчий комітет Добромильської міської ради про витрачання коштів резервного фонду.

Територіальний орган Державного казначейства щокварталу не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає інформацію  управлінню виконавчого комітету Добромильської міської ради щодо залишків коштів резервного фонду на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм з резервного фонду бюджету, а головні розпорядники бюджетних коштів - пояснення про причини невикористання коштів резервного фонду.

За результатами аналізу фактичних залишків невикористаних коштів резервного фонду бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) управління економіки виконавчого комітету Добромильської міської ради у разі необхідності готує та подає в установленому порядку на розгляд виконавчого комітету Добромильської міської ради проект рішення щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів відповідних видатків з резервного фонду.

5.5.Головні розпорядники бюджетних коштів, які використали кошти з резервного фонду, подають управлінню економіки виконавчого комітету Добромильської міської ради та фінансовому управлінню виконавчого комітету Добромильської  міської ради звіт щодо використання коштів у відповідності з переліком робіт або інших заходів, погодженим відповідно до пункту 5.3. цього Положення, а у разі виділення коштів резервного фонду на умовах повернення - також інформацію про їх повернення до бюджету.

5.6.Контроль за використанням коштів, виділених з резервного фонду, здійснюється в установленому законодавством порядку.

5.7.У разі виявлення за результатами проведення ревізій фактів нецільового використання коштів резервного фонду та неповернення їх до міського бюджету органи державної контрольно-ревізійної служби порушують перед територіальним органом Державного казначейства питання про зупинення операцій з коштами резервного фонду та інформують про це головного розпорядника бюджетних коштів - виконавчого комітету Добромильської міської ради.

 

 

 

 

 

                 Секретар міської ради                                                О.Мацько

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано