Регламент

Бюджетний регламент

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

 

 

І.Загальна частина

 

Загальні положення

1. «Бюджетний регламент Добромильської міської територіальної громади » (надалі – Бюджетний регламент) визначає організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання, внесення змін, контролю та звітності бюджету громади .

 

2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Добромильської міською територіальною громадою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

 

3.  Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів, Наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

 

4. Інформаційне забезпечення бюджетного процесу здійснюється  з використанням веб – сайту Добромильської міської територіальної громади, де передбачено ведення розділів «Бюджет»  та  «Фінансовий відділ Добромильської міської ради» та  наступних підрозділів:

 

Прогноз місцевого бюджету

Бюджетні запити

Рішення про місцевий бюджет

Паспорти бюджетних програм

Рішення про внесення змін до  бюджету

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм

Перелік  розпорядників бюджетних коштів

Програма соціально – економічного розвитку

Місцеві програми

Інформація про виконання бюджету

Бюджет для громадян (Доступно про бюджет)

Інша інформація (титульні списки капітальних видатків тощо)

 

                

ІІ. Порядок формування Прогнозу місцевого бюджету  на 2022-2024 роки .

 

1.  Фінансовий відділ Добромильської міської ради  спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і  Добромильської ТГ складає прогноз місцевого бюджету - документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету.

 

2.  Показники прогнозу місцевого бюджету визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

 

При цьому показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

 

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку  Добромильської ТГ, врахованого при складанні прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

 

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про місцевий бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

 

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді.

 

 

3.  Фінансовий відділ Добромильської міської ради на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території на середньостроковий період та аналізу виконання місцевого бюджету у попередньому та   поточному бюджетних  періодах прогнозує обсяги доходів місцевого бюджету, визначає обсяги фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.

 

4. Фінансовий відділ Добромильської міської ради розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій щодо прогнозу місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.

 

Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету.

 

Фінансовий відділ Добромильської міської ради здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій.

 

           На основі такого аналізу керівник фінансового  відділу  приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу місцевого бюджету.

 

 5. Фінансовий відділ Добромильської міської ради  до 15 серпня року, що передує плановому, подають до  виконавчого комітету  ради  прогноз  місцевого  бюджету.

 

6. Виконавчий комітет Добромильської міської ради  не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядають та схвалюють прогноз місцевого бюджету і у п’ятиденний строк подають їх разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Добромильської міської ради  для розгляду.

 

7. Рада розглядає Прогноз  у наступному порядку :

7.1. Депутати  Добромильської міської  ради розробляють  свої пропозиції щодо бюджетної політики  Добромильської міської ТГ з урахуванням Прогнозу місцевого бюджету  та  подають їх на розгляд постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва у десятиденний строк з дня надходження Прогнозу до Добромильської міської  ради .

7.2  Комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  розглядає  пропозиції, що надійшли, готує та подає на розгляд  сесії  Добромильської міської ради   проект  рішення щодо Прогнозу  місцевого бюджету, що надається депутатам не пізніш як 20 робочих днів  до розгляду зазначеного питання на сесії  Добромильської міської  ради .

7.3. Добромильська  міська рада  розглядає питання щодо Прогнозу місцевого бюджету. З доповіддю виступає  керівник фінансового відділу.           На такому пленарному засіданні можуть бути заслухані головні розпорядники коштів  міського бюджету щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, та показників їх досягнення у середньостроковому періоді, передбачених у Прогнозі  місцевого бюджету .

8.  Розгляд Прогнозу місцевого бюджету  фіксується у Протоколі пленарного засідання ради.

9. Прогноз місцевого бюджету містить:

 

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку території, враховані під час розроблення прогнозу місцевого бюджету;

 

2) загальні показники доходів і фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету, загальні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

 

3) показники за основними видами доходів місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

 

4) показники дефіциту (профіциту) місцевого бюджету, показники за основними джерелами фінансування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій;

 

5) граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

 

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;

 

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет.

 

10.  План заходів щодо організації роботи зі складання  Прогнозу місцевого бюджету  Добромильської ТГ  затверджується виконавчим комітетом Добромильської міської ради  до 15 травня та містить заходи з підготовки матеріалів, відповідальних виконавців, терміни та інші питання щодо координації бюджетного процесу.

 

          ІІІ.Формування проекту  бюджету  Добромильської ТГ на  2022 р та його розгляд

 

1. Вихідні матеріали для складання проекту міського  бюджету:

1.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період;

1.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

1.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозованих обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту міського  бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про міський бюджет  (типова форма рішення);

1.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту міського  бюджету;

1.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

1.6. матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів ради;

1.7. бюджетні запити головних розпорядників коштів;

1.8. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, інших цільових програм, а також із складанням міського  бюджету;

1.9. результати громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та проекту міського  бюджету;

1.10. результати зустрічей громад з депутатами міської ради та посадовими особами міської ради;

1.11. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту бюджету;

1.12. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до міського  бюджету і соціально-економічного розвитку міста;

1.13. попередній прогноз доходів і витрат міського бюджету на наступний рік.  

 

2. З метою залучення громадськості до  процесу формування місцевого бюджету, головними розпорядниками коштів у період з 1 липня по 1 серпня проводяться консультаційні зустрічі  з жителями громади, за участю старост відповідних округів,  на яких здійснюється збір пропозицій  щодо формування бюджету.

 

            Головні розпорядники вивчають подані пропозиції та приймають рішення щодо  включення їх  до бюджетного запиту.  Результати розгляду оприлюднюються на  офіційному веб сайті Добромильської міської територіальної громади у розділі «Бюджет» одночасно з оприлюдненням бюджетних запитів.  

 

3. Проект рішення про  бюджет   Добромильської міської ТГ формується у відповідності до типової форми рішення, затвердженої Міністерством фінансів України та  оприлюднюється на офіційному сайті  громади  не пізніше ніж за 20 днів  робочих днів до його розгляду на сесії Добромильської міської  ради після схвалення виконавчим комітетом Добромильської міської ради.   Разом з проектом рішення до Добромильської міської ради подаються документи, передбачені статтею 76 Бюджетного кодексу України та оприлюднюються на сайті  Добромильської міської територіальної громади.

 

4. Не пізніше  як за 15 робочих  днів до розгляду проекту рішення  на сесії Добромильської міської ради проводяться Громадські слухання проекту бюджету Добромильської територіальної громади.  Фінансовий відділ забезпечує розміщення на офіційному сайті повідомлення про проведення Громадських слухань, їх дату та місце проведення. Одночасно на офіційному сайті у розділі Бюджет   для громадян розміщується інформація про проект бюджету у зручній для громадян  формі.

 

За  підсумками Громадських слухань виноситься резолюція про  схвалення проекту рішення у запропонованій редакції чи з врахуванням наданих пропозицій.

 

     

 

5.  План заходів щодо організації роботи зі складання проекту  місцевого бюджету  Добромильської ТГ  затверджується виконавчим комітетом Добромильської міської ради  до 15 травня та містить заходи з підготовки матеріалів, відповідальних виконавців, терміни та інші питання щодо координації бюджетного процесу.

 

6.  Розгляд  проекту рішення про місцевий бюджет  здійснюється у відповідності до Регламенту  Добромильської міської ради.  

 

 

ІУ. Організація виконання місцевого бюджету  та внесення змін до бюджету

 

 1.Фінансовий відділ Добромильської міської ради  забезпечує  виконання  бюджету Добромильської міської ТГ.

 

2. Фінансовий відділ Добромильської міської ради здійснює загальну організацію та управління виконанням  місцевого бюджету, координує  діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 3. Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується начальником фінансового відділу.

4.  Начальник фінансового відділу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

 5.Фінансовий  відділ за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.

6. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється Добромильською міською  радою на підставі офіційного висновку  фінансового відділу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ)  бюджету Добромильської ТГ.

7. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків  фінансового відділу за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків.

З метою оцінки реального стану виконання доходів до кінця бюджетного періоду, фінансовий відділ одночасно з висновком про факт перевиконання дохідної частини подає інформацію про очікуване виконання загального фонду бюджету за бюджетний рік. У разі наявності ризику невиконання загального фонду за підсумками року, зміни до бюджету не вносяться.

8. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційного висновку фінансового відділу за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.

9.  Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути ухвалені Добромильською міською  радою з урахуванням положень статті 52 Бюджетного кодексу України, в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України .

10. План заходів щодо організації роботи з виконання   місцевого бюджету  Добромильської ТГ  затверджується виконавчим комітетом Добромильської міської ради  до 10 січня  та містить заходи з підготовки матеріалів, відповідальних виконавців, терміни та інші питання щодо координації бюджетного процесу.

 

У. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету.

Доступність інформації про бюджет

 

1. Звітність про виконання місцевих бюджетів визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України.

2. Казначейство України складає та подає  фінансовому відділу  звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами.

3. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету Добромильської міської ТГ складається і подається фінансовим відділом  у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду на розгляд  сесії Добромильської міської  ради.

            Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення  на офіційному веб сайті громади у розділі «Бюджет», підрозділ «Звіти головних розпорядників коштів" інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період - до 15 березня року, що настає за звітним;

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) - протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період - протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності;

звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, - один раз на півріччя (рік), до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;

результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період - у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.

          Фінансовий відділ Добромильської міської ради  здійснює публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету,  відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет.

         Публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів  у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період   головними розпорядниками коштів, а також публічне представлення інформації про  виконання бюджету здійснюється одночасно у формі Громадських слухань до 15 березня року, що настає за звітним.

         Про проведення Громадських слухань жителі громади мають бути повідомленні шляхом розміщення на офіційному веб сайті громади повідомлення про дату та час проведення Громадських слухань не пізніше як за 10 робочих днів до проведення.

        За результатами  публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм та виконання бюджету, резолюція не виноситься.      

         Інформація про бюджет, визначена статтею 28 Бюджетного кодексу України, оприлюднюється з додержанням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано