СТРАТЕГІЯ розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021- 2027 роки

 

Фото без опису

 

СТРАТЕГІЯ

розвитку Добромильської міської територіальної громади

на 2021- 2027 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено рішенням сесії

Добромильської міської ради

№1473  від 19.08.2021р

 

 

2021 рік

 

 

 

ЗМІСТ

 

Звернення до громади ......................................................................................................................

3

Вступ.....................................................................................................................................................

4

Підхід, методика та процес актуалізації Стратегії......................................................................

5

Загальна характеристика  Добромильської міської територіальної громади ……………..

7

Результати SWOT-аналізу потенціалу Добромильської міської територіальної громади.

10

Бачення, місія та стратегічні цілі  Добромильської міської територіальної громади…..  

12

Структура стратегічних та операційних цілей Стратегії розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки  ...................................

 

13

Стратегічна ціль 1: Людський потенціал – створення умов для всебічного гармонійного розвитку мешканців Добромильської міської територіальної громади……………………….

 

14

Стратегічна ціль 2: Економіка та інфраструктура – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки..............................................................................................................

 

17

Стратегічна ціль 3: Екологія та охорона довкілля – збереження та популяризація природної спадщини громади для підвищення якості життя ………………………………………………...

 

20

Стратегічна ціль 4: Культура і туризм – збереження автентичної культурної та історичної спадщини і довкілля як запорука розвитку туризму у громаді………………………………….

 

21

Стратегічна ціль 5: Прикордонна громада  Добромильщина: ворота Європи в Україну..............................................................................................................................................23

 

Впровадження та моніторинг реалізації Стратегії......................................................................

25

Джерела фінансування реалізації Стратегії.................................................................................

27

Узгодженість Стратегії з програмними та стратегічними документами...............................

27

Узгодженість з Державною стратегією регіонального розвитку....................................................

28

Узгодженість Стратегії з основними програмними документами розвитку Львівської області...................................................................................................................................................

 

29

Узгодженість Стратегічних цілей Стратегії сталого розвитку Добромильської міської територіальної громади на  2021-2027 роки з цілями проекту Стратегії розвитку Львівської області  на період 2021-2027 років ……………………………………………………………..29

Узгодженість Стратегічних цілей Стратегії розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки з цілями Стратегії розвитку гірських територій Львівської області  на 2021-2025 роки……………………………………………………………………….30

Узгодженість Стратегічних цілей Стратегії розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки з пріоритетами Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь –Україна 2021 – 2027....................................................................................................................................               31

 

 

Каталог пропозицій стратегічних проектів……………………………………………….32-52

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ ДО ГРОМАДИ

Шановні земляки!

Кардинальні зміни в політичному, соціальному, економічному середовищі, утворення нових можливостей і передумов місцевого розвитку, зокрема завдяки реалізації нової регіональної політики та реформі децентралізації, вимагають вироблення і прийняття нових управлінських рішень та плану їх реалізації з метою підвищення конкурентоспроможності громади та  покращення добробуту кожного члена громади.

Тільки спільними зусиллями влади, бізнесових структур, громадських організацій та всієї громади Добромильщина може перетворитися на край, що сповна використовує свій внутрішній потенціал задля підвищення рівня життя мешканців громади. Саме для досягнення вказаної мети розроблено проект Стратегії розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки,  котра  повинна, і, переконані, буде дороговказом для дій усіх зацікавлених розвитком нашого краю сторін на найближчі 7 років.

Розвиток території громади насамперед, втілення політики змін, це – план і вибір громади. Нові тенденції регіонального розвитку, процес децентралізації, тренди розвитку сусідніх адміністративно-територіальних одиниць, особливо польських, нова каденція органів місцевого самоврядування, а також поява та успішне використання нових фінансових ресурсів, що мають на меті фінансування проектів місцевого розвитку ставлять на порядок денний перегляд існуючих стратегічних рішень розвитку громади. З огляду на той факт, що державна та обласна політики регіонального розвитку передбачають перспективу до 2021-2027 років, пропонується розробка нового стратегічного документу, що визначатиме напрямки та пріоритети розвитку громади на 2021-2027 роки.

Стратегія розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки  відображає модифіковані амбітні цілі розвитку нашого краю, які вказують шлях до досягнення його сталого майбутнього як динамічного, привабливого для життя, роботи, інвестицій та вартого відвідування місця на карті України. 

Висловлюємо переконання, що спільними зусиллями нам вдасться досягти цієї амбітної мети.

 

 

 

Добромильський міський голова                                                Петро КУЛЯС

 

 

 

ВСТУП

 

 

Стратегія розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки є головним планувальним документом Добромильської міської ради, що визначає цілі, завдання, пріоритети розвитку Добромильщини з урахуванням тенденцій регіонального розвитку, загальнодержавних та регіональних пріоритетів, оцінки сильних та слабких сторін розвитку громади,  можливостей, загроз і проблем. У ході роботи над  стратегічним документом визначено пріоритетні стратегічні цілі розвитку громади та критерії їх досягнення, а також розроблено план реалізації Стратегії і представлено можливі джерела фінансування реалізації проектів для досягнення поставлених цілей.

Необхідність розробки Стратегії викликана зміною соціально-економічної ситуації як в Україні, так і в громаді, ухваленням у 2013 році Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», яким визначено нові підходи до фінансування проектів і програм регіонального розвитку. Стратегію розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Стратегія) було розроблено з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку на період 2021-2027 роки, Дежавної програми розвитку українських карпат до 2022 року, Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років та досвіду реалізації Стратегії сталого розвитку Старосамбірського району до 2020 року. Інформаційною основою розробки Стратегії послужили вказані законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, дані Львівської обласної державної адміністрації, дані Самбірської районної державної адміністрації та Добромильської міської ради.

Реалізація Стратегії полягатиме у формуванні комплексної системи завдань, які, базуючись на розумінні поточної ситуації та рівня розвитку району, зможуть забезпечити досягнення стратегічного бачення та цілей розвитку громади. Стратегія побудована таким чином, що упродовж реалізації вона впливатиме на поточне формування проектів регіонального розвитку, а також заходів у межах громади на період 2021-2027 років .

Ухвалення стратегічного документу має стати основою для уточнення програм, їх гармонізації з перспективами розвитку, означеними Стратегією.

Стратегія позиціонуватиметься як плановий документ найвищого рівня в громаді, а отже її реалізація вимагає зосередження фінансових, фізичних та людських ресурсів. Очікується, що всі зусилля будуть спрямовані на успішну реалізацію пріоритетів та заходів, передбачених Стратегією. Таким чином, зосередження та належна координація наявних фінансових ресурсів, залучених із надходжень місцевого та регіонального рівнів, державного бюджету, коштів міжнародної технічної допомоги, донорів та з приватних джерел, дасть змогу забезпечити досягнення цілей, визначених у цій Стратегії.

 

 

 

 

ПІДХІД, МЕТОДИКА ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СТРАТЕГІЇ

 

 

Строковість інструментів планування визначалася на основі поєднання довгострокового стратегічного плану та середньострокових циклів планування його реалізації. Визначені на основі цього підходу стратегічні цілі мають характер довгострокових (на 7 років) напрямів розвитку, так як операційні цілі / програми орієнтуються на реалізацію пріоритетних завдань (7 років). Саме вони, будучи ключовими елементами Стратегії, визначають Принципи підготовки Стратегії:

 • спільна участь представників влади, неурядового та приватного секторів,  а також громад у реалізації Стратегії, що забезпечує широкий соціальний консенсус та  публічну підтримку Стратегії;
 • сталість, що проявляється у забезпеченні рівноваги та послідовності внутрішніх елементів Стратегії;
 • інтеграція  спільних місцевих потреб з територіальної та змістовної точки зору;
 • ієрархія стратегічних планів, котра передбачає, що стратегічні цілі мають загальний характер і закладають підвалини для визначення конкретних заходів;
 • інституційна памʼять, що полягає у використанні результатів, досягнутих  при розробці попередніх стратегічних документів розвитку району.

Етапи розробки Стратегії:

1. Організація роботи. Початковим етапом розробки Стратегії було формування Робочої групи – колективу осіб, який створюється для роботи над планом стратегічного розвитку регіону.

2. Здійснення SWOT-аналізу. Відправним пунктом процесу актуалізації Стратегії став аналіз потенціалу території на основі SWOT-аналізу з використанням даних щодо стану соціально-економічного розвитку громади та звітів про реалізацію Стратегії, що дозволив виявити сильні сторони громади, можливості розвитку, слабкі сторони та зовнішні загрози.

3. Визначення місії та бачення розвитку громади – бажаного стану соціально-економічного розвитку у майбутньому. Стратегічне бачення відображає те, куди громада має прийти в результаті реалізації Стратегії розвитку та той конкретний результат, якого бажає досягти у майбутньому.

4. Формування стратегічних та операційних цілей із відповідними заходами. Стратегічні цілі було визначено в найзагальніших рисах як мінімум на 5 років. Цей строк було визначено для того, щоб створити стратегічну платформу для циклів реалізації тривалістю на 7 років. Операційні цілі було визначено як віхи на шляху досягнення стратегічних цілей, які передбачають реалізацію необхідних заходів. Конкретні заходи презентовано у Плані реалізації Стратегії.

5. Розробка Плану реалізації Стратегії, який сформовано на основі визначених у Стратегії стратегічних і операційних цілей. План реалізації розроблено за кожною стратегічною і операційною ціллю.

6. Визначення потенційних джерел фінансування заходів, передбачених Планом реалізації Стратегії, в тому числі надходжень бюджетів місцевого та регіонального рівнів, державного бюджету, коштів міжнародної технічної допомоги, донорів та з приватних джерел.

7. Моніторинг та впровадження з метою забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії.

В цілому, Стратегія є основою для її впровадження через проекти розвитку, що випливають з операційних цілей Стратегії, а також основою для ухвалення управлінських та бюджетних рішень у сфері розвитку Добромильської міської територіальної громади.

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ

 

Територія Добромильської міської територіальної громади охоплює 299,3 км2, що становить 1,37 % території області.

Добромильська міська територіальна громада  розташована в західній частині Львівської області. Громада межує зі сходу з Бісковицькою територіальною громадою, із півночного сходу – з Шегинівською територіальною громадою, із півдня – з Хирівською територіальною громадою. На заході її межі збігаються з державним кордоном України з Республікою Польща. Протяжність державного кордону у Добромильській громаді становить 27 км.

Добромильська міська територіальна громада займає надзвичайно вигідне геополітичне  становище, чому сприяє її прикордонне розташування, близькість до європейської держави Республіки Польща. Цьому слугує і розміщення у сусідніх територіальних громадах одного автомобільного пункту пропуску через державний кордон (Смільниця – Кросцєнко) та другого автомобільно-пішого (Шегині-Медика), а також планованого на території громади МАПП «Нижанковичі(Україна)- Мальговичі (Польща).

Основні автомагістралі, які проходять територією громади це: територіальна дорога Т14-18 Нижанковичі - Самбір-Стрий, дороги загального користування місцевого значення О141002 Нагірне- Добромиль, С141712 Передільниця – Садковичі, С141711Дроздовичі – Міженець – Бісковичі, С141709 Нове Місто - Стара Сіль, С141705 Нижанковичі - Дроздовичі. Через територію громади проходить залізнична колія Хирів–Добромиль–Нижанковичі–Перемишль (Польща), яка на сьогодні не функціонує, але в перспективі  може стати міжнародним залізничним маршрутом.

До складу громади  входять 1 місто (Добромиль), 1 селище (Нижанковичі), та 35 сіл - загалом 37 населених пунктів.

Загальна кількість жителів об’єднаної територіальної громади складає 20050  тис  осіб. З них міське населення – 4 222 осіб, сільське – 15 828 осіб. Економіка Добромильського краю, в основному, представлена сільськогосподарським виробництвом, де працює більше десятка фермерських господарств, що спеціалізуються на вирощенні зернових, овочів, садівництву, ягідництву та ін. Промислове виробництво представлено спільним українсько-китайським підприємством «Укрлісхолдинг», яке спеціалізується на виробництві шпону, ТОВ «Самбірська швейна фабрика», ТзОВ «Чумак» (Нижанковичі), профілем якої є вироби з дерева, елітні меблі,  ПП «Сонак» (Солянуватка) – виробництво брикетів та ін. Мале підприємництво орієнтується на торгово-посередницьку діяльність, дрібне вузькопрофільне виробництво, державне управління, освіта, охорона здоров’я, ведення особистого селянського господарства. Загалом на території громади здійснюють діяльність 63 юридичні особи (в основному це сільськогосподарська діяльність, комерційна, облуговуюча) та 122 фізичні особи - підприємці (торгівля та комерційна діяльність)

У Добромильській міській територіальній громаді функціонує 18 закладів середньої освіти, 4 дошкільні заклади, Добромильський центр дитячо-юнацької творчості, та Нижанковицький професійний ліцей, який на сьогодні перебуває у віданні департаменту освіти і науки ЛОДА. Також досить  розгалужена мережа закладів охорони здоров'я: КНП  Добромильської міської ради "Добромильська районна лікарня",  4 лікарські амбулаторії ЗПСМ в складі яких 31 фельдшерсько-акушерський пункт.

У сфері культури функціонують 34 Народні доми, 28 публічних бібліотек та  Добромильська дитяча музична школа.

 Складовою спортивної інфраструктури в громаді є «Лафо́рт Аре́на» (до липня 2010 - «Княжа Арена») - футбольний стадіон у Добромилі, футбольне поле зі штучним покриттям по вул. Галицька,68 м. Добромиль, футбольне поле зі штучним покриттям по вул. Костюшка в селищі Нижанковичі, футбольне поле зі штучним покриттям в с. Нове Місто по вул. Центральній.

Добромильський край має значний природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал для розвитку туризму. Це територія з неповторними краєвидами, пам’ятками природи та архітектури, край туристичних маршрутів. Тут налічується чимало об’єктів різних рангів  та підпорядкування .

Для розвитку екологічного туризму різних форм достатні можливості має об’єкт природо-заповідного фонду  Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Міженецький парк", що розташований на лівому березі річки Мала Вирва. Ландшафтний дизайн парку органічно поєднує італійське пишне бароко і природне наслідування античним ідеалам паркового ансамблю.

До об’єктів релігійного туризму слід віднести Василіанський монастир св.Онуфрія (1612р.) в м.Добромиль, який попри всі перипетії, що випали на його долю, не втратив своєї краси й особливої аури.

Важливим  заходом в напрямку розвитку релігійного туризму є проведення  найстарішої прощі Галичини під назвою «Кальварія Пацлавська» на території села Губичі. Основні об’єкти «Кальварії» розташовані  на території села Пацлав теперішньої Республіки Польща, що лежить на досить високому пагорбі, що на правому березі річки Вігор, неподалік від кордону з Україною.

Найбільш атракційними об’єктами пізнавального (краєзнавчого) туризму є пам’ятки історико-архітектурної спадщини, а таких в громаді багато.

На перший погляд містечко Добромиль непримітне і напівсонне, але його центральна площа Ринок з ратушою (XVIII ст.) та кам’яницями, прикрашеними химерними кованими балконами, численні вілли, побудовані в різні епохи, промовисто свідчать про його багатовікову історію, часи слави і розквіту.

В містечку збереглась також цікава споруда костелу Преображення Господнього. За археологічними даними, костел збудували тут лише у другій половині XVI ст., на місці давньої, збудованої на кошти гетьмана Петра Сагайдачного церкви.

На Сліпій горі в місті Добромиль збереглися руїни замку Гербуртів (XVI століття).

Довколишні села теж мають чим здивувати мандрівника. Унікальні  дерев’яні церкви, старовинні костели, придорожні каплички цікаві для дослідження туристів.

Зокрема, вартує уваги мандрівників маленьке поселення на річці Вирві с.Нове Місто, історія якого почалася ще у Х столітті. Його окрасою є костел св.Мартина (1512р). Колись він виконував роль міської фортеці. Особливістю костелу є старий великий дзвін, що пережив дві світові війни та неймовірної краси внутрішнє оздоблення.

Цікавою для туриста  також є ратуша в Новому Місті,  збудована у 1910 року у стилі модерн,  а також маленький палацик з коринфськими колонами (зараз пошта) та панський маєток на березі Вирви.

Над південною ж частиною села домінує мурована церква Успіння Пресвятої Богородиці, збудована  протягом 1901-1908рр. на місці старішої дерев’яної.

В прикордонному селищі Нижанковичі туристи можуть відвідами цегляну архаїчну оборонного типу Троїцьку церкву (XVI ст.) з дерев'яною аркадою-галереєю й восьмигранними куполами під ґонтом, троїцький костел (XVII ст.) та ратушу (1759 р.)

Через Добромиль пролягає міжнародний велосипедний туристичний маршрут «Шляхами бравого вояка Швейка» (R-63), а неподалік Добромиля — проходить ще один міжнародний велосипедний туристичний маршрут «Зелене коло», або «Зелені ровери» (R-61), тому логічно розвивати на території Добромильського краю активний туризм, який включатиме окрім велотуризму також піший туризм (туристичні піші маршрути).

Добромильська округа має широкі можливості для водного відпочинку й туризму на річках Вирва та Вігор. Надзвичайно багата і різноманітна флора і фауна сприятиме розвивку природничого туризму.

Завдяки  природно-географічним та кліматичним умовам в урочищі «Саліна» на околиці Добромиля (територія колишнього оздоровчого санаторію) є всі передумови для розвитку лікувально-оздоровчого туризму для лікування легеневих захворювань.

Добромильщина – найцікавіший та найзагадковіший куточок українсько-польського прикордоння. Маловивчена, незвідана і тому така приваблива для туриста.

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ SWOT-АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ 

ДОБРОМИЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ                              

 

Нижченаведений аналіз слабких і сильних сторін розвитку громади дає можливість органам влади поряд з середньостроковими стратегічними цілями визначати короткострокові оперативні цілі – власне проекти, реалізація яких повинна, з одного боку, усунути  слабкості регіону з одночасним посиленням його сильних сторін, а з іншого – скористатися сприятливими можливостями, які можуть виникнути завдяки дії зовнішніх сил, уникаючи загроз.

Таблиця представляє результати аналізу сильних та слабких сторін, а також можливостей та загроз розвитку Добромильської міської територіальної громади.

Результати SWOT-аналізу

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

 • Вигідне розташування
 • Наявна базова мережа закладів обслуговування населення
 • Унікальне природнє середовище
 • Багатство об’єктів історико-культурної спадщини
 • Сприятливе середовище для розвитку туризму та рекреації
 • Сприятливе географічне розташування для залучення іноземних туристів
 • Вигідне прикордонне розташування
 • Перспективна мережа пунктів пропуску через державний кордон
 • Добра транспортна логістика
 • Наявність вільних виробничих площ для розміщення нових виробництв
 • Наявність підприємств малого та середнього бізнесу
 • Високий міграційний відтік населення працездатного віку
 • Територіальні диспропорції у якості (освіта, кваліфікаційні навички тощо) та кількості трудових ресурсів
 • Недостатньо розвинута соціальна інфраструктура (незадовільний стан закладів, низький якісний рівень послуг)
 • Високий рівень зношеності та незадовільний стан об’єктів соціальної інфраструктури, комунальних мереж
 • Недосконала система утилізації відходів
 • Забруднення водоймищ та річок
 • Незадовільний стан більшості історичних пам’яток
 • Недостатньо розвинута туристична інфраструктура
 • Недостатня кількість пунктів перетину кордону різного статусу
 • Низький технічний рівень транспортних сполучень
 • Недостатня конкурентоспроможність виробництва
 • Відсутність промоційних кампаній потенціалу району
 • Низький рівень використання енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій
 • Стара інфраструктура водопровідних, газових та каналізаційних мереж території району
 • Слабо розвинута  інфраструктура сільського простору

Можливості

 

Загрози

 • Використання ділових якостей мігрантів у організації бізнесу
 • Використання природно-ресурсного потенціалу у розвитку рекреаційно-туристичної сфери
 • Поглиблення транскордонного співробітництва щодо вирішення спільних екологічних проблем
 • Участь у міжнародних проектах для додаткових джерел фінансування
 • Розвиток окремих напрямків туристичної сфери
 • Вдосконалення та розбудова існуючих пунктів перетину кордону
 • Розбудова транспортних мереж
 • Створення позитивного іміджу району
 • Розвиток альтернативної енергетики
 • Розвиток конкурентоспроможних та доцільних місцевих промислів
 • Нестабільна політична та економічна ситуація в Україні
 • Нерозвиненість внутрішнього ринку, низька купівельна спроможність населення
 • Низька активність громади
 • Неповернення мігрантів або ж  повернення мігрантів пенсійного віку
 • Нераціональне  використання та вичерпання природних ресурсів
 • Недостатній контроль за використанням природних ресурсів

 

 

Наступний етап SWOT-аналізу – встановлення ключових, взаємозвязаних між собою сильних і слабких сторін з потенційними можливостями та загрозами подальшого розвитку Добромильської міської територіальної громади. Стратегічні цілі визначаються залежно від взаємовпливу вибраних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища:

 • використання сильних сторін і потенційних можливостей території;
 • подолання слабких сторін області за рахунок зовнішніх можливостей;
 • нейтралізація потенційних загроз за рахунок сильних сторін;
 • радикальні стратегічні рішення при співпадінні слабких сторін території громдаи та наростанні зовнішніх загроз.

 

 

 

 

БАЧЕННЯ, МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

 

Стратегічне бачення території – це опис бажаного стану її соціально-економічного розвитку у майбутньому, котре відображає те, куди громада має прийти в результаті реалізації Стратегії розвитку та той конкретний результат, який бажає досягти у майбутньому.

 

Бачення розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки

Працювати над перевагами, притаманними громаді, з метою ліквідації недоліків соціально-економічного та культурного розвитку Добромильщини, зменшення загроз та підвищення шансів

 

Мета реалізації Стратегії – підвищення рівня життя мешканців Добромільщини за рахунок зростання повного використання наявного потенціалу (конкурентних переваг). У ході актуалізації Стратегії було переглянуто місію Добромильської міської територіальної громади, формулювання якої подається нижче.

 

Місія Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки

Добромильщина – край чистого довкілля,

багатих природних ресурсів і історико-культурної спадщини,

привабливий для мешканців, підприємців, інвесторів та туристів.

 

Обрані на підставі аналізу стратегічні цілі розвитку громади – спосіб досягнення стратегічного бачення. Їх визначення обумовлено, з одного боку, повноваженнями учасників підготовки і впровадження Стратегії, з іншого боку, – наявністю політичної волі та інструментів впливу. Стратегічні цілі розвитку представлено у таблиці.

Стратегічні цілі розвитку Добромильської міської територіальної громади

Стратегічна ціль 1

Стратегічна ціль 2

Стратегічна

ціль 3

Стратегічна ціль 4

Стратегічна ціль 5

Людський потенціал – створення умов для всебічного гармонійного розвитку мешканців

Добромильщини

Економіка та інфраструктура – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки

Екологія та охорона довкілля – збереження та популяризація природної спадщини громади для підвищення якості життя

Культура і туризм – збереження автентичної культурної та історичної спадщини і довкілля як запорука розвитку туризму у громаді

Прикордонна громада – Добромильщина ворота Європи в Україну

Обрані стратегічні цілі будуть реалізовані через систему операційних цілей.

 

 

 

СТРУКТУРА СТРАТЕГІЧНИХ ТА ОПЕРАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДОБРОМИЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2027 РОКИ

 

Стратегічна ціль

Операційні цілі розвитку громади

Людський потенціал – створення умов для всебічного гармонійного розвитку мешканців Добромільщини

Підвищення якості освіти шляхом удосконалення матеріально-технічної бази освітніх закладів та підвищення якості освітніх послуг

Підвищення якості та покращення доступності медичних послуг

Створення умов для багатостороннього розвитку соціального капіталу шляхом підвищення якості соціальних послуг та протидії безробіттю

Підвищення доступності мешканців району до спорту

Сприяння національно-патріотичному вихованню молоді

Медико-соціальний супровід учасників АТО і членів їх родин

Економіка та інфраструктура – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки

Багатосторонній і сталий економічний розвиток

Підтримка малого та середнього бізнесу

Модернізація сільського простору

Підвищення інвестиційної привабливості району

Покращення доступності до громади та в межах громади

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій

Покращення якості житлово-комунальної  інфраструктури

Екологія та охорона довкілля – збереження та популяризація природної спадщини району для підвищення якості життя

Раціональне використання природного середовища і його збереження

Протидія деградації довкілля та запобігання надзвичайним ситуаціям

Підвищення екологічної свідомості мешканців громади

Підвищення енергоефективності та запровадження альтернативних джерел енергії

Культура і туризм – збереження автентичної культурної та історичної спадщини і довкілля як запорука розвитку туризму у громаді

Створення умов для підвищення доступності мешканців громади до культури

Збереження культурної спадщини

Розвиток туризму

Прикордонна громада – Добромільщина ворота Європи в Україну

Створення передумов для надання якісних публічних послуг у громаді

Підтримка планування розвитку громади

Розбудова прикордонної інфраструктури

Створення безпекового середовища громади

Транскордонна та міжрегіональна співпраця

 

 

Стратегічна ціль 1: Людський потенціал – створення умов для всебічного гармонійного розвитку мешканців Добромильщини

Розвиток людського капіталу є засобом і метою підвищення якості життя мешканців громади та посилення його конкурентоспроможності. Підвищення якості життя населення є одним із ключових чинників конкурентоспроможності регіону, оскільки є чинником залучення інвестиційних та трудових ресурсів, інтелектуального капіталу та, з іншого боку, стримує відтік людського і фінансового капіталу за кордон.

Враховуючи те, що якість людського капіталу впливає на приплив інвестицій, міграційні процеси, ефективність праці, можна стверджувати, що людський капітал є чинником конкурентоспроможності Добромільщини.

Очікується, що реалізація стратегічної цілі 1 у середньостроковій перспективі призведе до досягнення результатів:

 • збільшення середньої очікуваної тривалості життя;
 • зниження рівня безробіття, особливо серед молоді;
 • підвищення якості освіти;
 • підвищення якості медичних послуг;
 • підвищення загальнокультурного, інтелектуального та професійного рівня населення;
 • підвищення якості соціальних послуг та протидії безробіттю;
 • створення умов для підвищення доступності мешканців району до спорту;
 • громадської єдності громади, в тому числі інтеграції учасників АТО та їх сімей в розвиткові процеси.

Стратегічна ціль 1. Людський потенціал – створення умов для всебічного гармонійного розвитку мешканців ДобромИльщини

Операційна ціль 1.1

Операційна ціль 1.2

Операційна ціль 1.3

Операційна ціль 1.4

Операційна ціль 1.5

Операційна ціль 1.6

Підвищення якості освіти шляхом удосконалення матеріально-технічної бази освітніх закладів та підвищення якості освітніх послуг

Підвищення якості та покращення доступності медичних послуг

Створення умов для багатостороннього розвитку соціального капіталу шляхом підвищення якості соціальних послуг та протидії безробіттю

Підвищення доступності мешканців громади до спорту

Сприяння національно-патріотичному вихованню молоді

Медико-соціальний супровід учасників АТО і членів їх родин

Операційна ціль 1.1: Підвищення якості освіти шляхом удосконалення матеріально-технічної бази освітніх закладів та підвищення якості освітніх послуг передбачає реалізацію таких завдань:

 • покращення матеріальної-технічної бази освітніх закладів, особливо опорних шкіл громади;
 • покращення доступності до освітніх закладів громади;
 • здійснення термомодернізації освітніх закладів;
 • розширення мережі закладів дошкільної освіти;
 • створення передумов для доступу дітей з особливими освітніми потребами до освітніх закладів громади;
 • створення і підтримка діяльності молодіжних культурно-освітніх центрів та центрів дозвілля для дітей та молоді;
 • стимулювання молодіжних обмінів, в першу чергу із школярами зі Сходу України, а також країн-членів ЄС;
 • забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти;
 • покращення роботи з талановитою учнівською та студентською молоддю з метою запобігання її відтоку на навчання та працевлаштування за кордон;
 • розробка програм для всебічного розвитку молоді;
 • становлення і розвиток освіти дорослих.

 

Операційна ціль 1.2: Підвищення якості та покращення доступності медичних послуг передбачає реалізацію таких завдань:

 • підвищення якості та покращення доступності послуг сфери охорони здоров’я;
 • створення нових стандартів надання первинної медико-санітарно допомоги;
 • створення передумов для підвищення якості медичної допомоги вторинного рівня;
 • покращення матеріально-технічної бази медичних закладів громади;
 • створення передумов для впровадження єдиної електронної системи обміну медичною інформацією;
 • формування у населення прихильності до здорового способу життя;
 • посилення профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань;
 • активізація громадської діяльності молоді з метою пропаганди здорового способу життя;
 • концентрація зусиль на проблемі дитячого здоров’я;
 • створення передумов для фінансової сталості бюджетних закладів охорони здоров’я;
 • оптимізація мережі охорони здоров’я.

 

Операційна ціль 1.3: Створення умов для багатостороннього розвитку соціального капіталу шляхом підвищення якості соціальних послуг та протидії безробіттю передбачає реалізацію таких завдань:

 • зменшення негативних суспільних наслідків безробіття;
 • протидія суспільним небезпекам та патологіям;
 • стимулювання волонтерства як етапу до майбутньої зайнятості;
 • промоція роботодавців з кращими умовами праці і розвитку трудового потенціалу працівників;
 • створення умов для підвищення та зміни кваліфікації працездатного населення;
 • посилення ролі закладів професійно-технічної освіти в практичній підготовці фахівців з формуванням схильності до самозайнятості, ведення малого і середнього бізнесу;
 • стимулювання самозайнятості як прогресивної форми розвитку трудового потенціалу;
 • зменшення негативних суспільних наслідків безробіття;
 • вирівнювання життєвих шансів неповноправних.

 

Операційна ціль 1.4: Створення умов для підвищення доступності мешканців громади до спорту передбачає реалізацію таких завдань:

 •  розвиток спортивної інфраструктури та покращення існуючої;
 • підтримка діяльності фізкультурно-спортивних товариств.
 • популяризація здорового способу життя;

 

 

Операційна ціль 1.5: Сприяння національно-патріотичному вихованню молоді та громадянській освіті передбачає реалізацію таких завдань:

 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
 • сприяння набуттю молоддю соціального досвіду;
 • формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави;
 • відновлення і вшанування національної пам’яті;
 • формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
 • підтримка та розвиток Пластового руху;
 • консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;
 • сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді;
 • підтримка діяльності засобів масової інформації;
 • створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина.

 

Операційна ціль 1.6: Медико-соціальний супровід учасників АТО і членів їх родин передбачає реалізацію таких завдань:

 • відновлення психологічного та фізичного стану учасників АТО;
 • забезпечення засобами реабілітації та пересування учасників АТО, які отримали тілесні ушкодження;
 • реалізація права забезпечення земельними ділянками учасників АТО та житлом членів родин загиблих;
 • розвиток волонтерського руху та активізація діяльності громадських та благодійних організацій та фондів;
 • підвищення рівня поінформованості громадськості з  питань соціального захисту учасників АТО.

 

Стратегічна ціль 2: Економіка та інфраструктура – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки

 

Стратегічна ціль закладає платформу для розвитку секторів економіки у громаді, що дозволить зайняти населення без зміни місця проживання та спрямована на забезпечення комфортного середовища мешканців Добромильської міської територіальної громади, незалежно від місця проживання за такими напрямками як транспортна доступність, підвищення якості житлово-комунального господарства, розвиток інформаційно-комунікативної інфраструктури. Це може поліпшити якість життя і зменшити дисбаланси розвитку.

Очікується, що реалізація стратегічної цілі 2 у середньостроковій перспективі матиме такі результати:

 • диверсифікація економічної діяльності, особливо у сільських територіях;
 • розвиток тих галузей, які мають потенціал з позиції нарощення ланок доданої вартості;
 • розвиток підприємництва і конкурентоспроможності економіки Добромільщини;
 • залучення інвестицій;
 • підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору;
 • підвищення якості дорожнього покриття;
 • розвиток транспортної інфраструктури місцевого значення;

 

Стратегічна ціль 2. Економіка та інфраструктура – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки

Операційна ціль 2.1.

Операційна ціль 2.2.

Операційна ціль 2.3.

Операційна ціль 2.4

Операційна ціль 2.5.

Операційна ціль 2.6.

Операційна ціль 2.7.

Багатосторонній і сталий економічний розвиток

 

Підтримка малого та середнього бізнесу

 

Модернізація сільського простору

 

Підвищення інвестиційної привабливості громади

 

Покращення доступності до громади та в межах громади

 

Розвиток інформаційно-комуні-каційних технологій

 

Покращення якості житлово-комунальної  інфра-структури

 

Операційна ціль 2.1: Багатосторонній і сталий економічний розвиток передбачає реалізацію таких завдань:

 • розвиток інфраструктури підтримки бізнесу;
 • створення сприятливих умов для модернізації діючих  виробництв;
 •  розповсюдження та впровадження механізмів приватно-публічного партнерства для стратегічних інвестиційних проектів;
 • сприяння створенню нових робочих місць шляхом стимулювання економічного розвитку.

 

Операційна ціль 2.2: Підтримка малого та середнього бізнесу передбачає реалізацію таких завдань:

 • розвиток інформаційно-навчальних систем для малого бізнесу;
 • запровадження практики фінансової підтримки бізнесу на етапі стоврення та консультування;
 • підтримка підприємницьких ініціатив та  сприяння їх реалізації;
 • удосконалення схем підтримки малого та середнього бізнесу (зокрема новоутворених підприємств) та підприємців;
 • створення механізмів наданя адміністративно-правової допомоги для осіб, що бажають започаткувати власний бізнес.

 

 

Операційна ціль 2.3: Модернізація сільського простору передбачає реалізацію таких завдань:

 • забезпечення організації виробництва та переробки в громаді сільськогосподарської продукції, в тому числі органічної;
 • підтримка сучасних форм розвитку сільськогосподарської діяльності;
 • розвиток системи консалтингу в агробізнесі;
 • диверсифікація доходів сільського населення;
 • ідентифікація та промоція існуючих традиційних локальних продуктів;
 • розробка програми підтримки активності сільськогосподарських виробників.

 

Операційна ціль 2.4: Підвищення інвестиційної привабливості громади передбачає реалізацію таких завдань:

 • створення та просування комплексної пропозиції інвестиційних ділянок громади та базі проведеної їх інвентаризації;
 • створення конкурентоспроможних інвестиційних продуктів;
 • інвестиційний маркетинг та економічна  промоція громади;

 

Операційна ціль 2.5: Покращення доступності в громаді передбачає реалізацію таких завдань:

 • підвищення якості і доступ до соціальної та економічної інфраструктури, з акцентом на транспорті та транспортній безпеці;
 • ремонт комунальних доріг та штучних споруд (мостів) на них;
 • модернізація та ефективне використання інженерних мереж;
 • поліпшення якості існуючих комунікаційних зв'язків, розбудова телекомунікаційних мереж.

 

 

Операційна ціль 2.6: Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій передбачає реалізацію таких завдань:

 • розвиток та поліпшення якості існуючої інформаційно-комунікаційної інфраструктури;
 • запровадження системи дистанційного електронного врядування;
 • модернізація системи технічного оснащення та використання сучасних інформаційних технологій для налагодження співпраці органів влади різних рівнів.

 

Операційна ціль 2.7: Покращення якості житлово-комунальної  інфраструктури передбачає реалізацію таких завдань:

 • модернізація житлово-комунального господарства громади;
 • впровадження енергозберігаючих технологій на обєктах житлово-комунального господарства громади;
 • впровадження системи збору, сортування та вивозу твердих побутових відходів;
 • забезпечення ефективної роботи існуючих об’єктів централізованого водопостачання, очисних споруд, каналізаційних мереж та будівництво нових;
 • благоустрій територій міста, селища та сіл;

 

Стратегічна ціль 3: Екологія та охорона довкілля – збереження та популяризація природної спадщини громади для підвищення якості життя

 

Забруднення навколишнього природного середовища та порушення екологічної рівноваги несумісні із засадами сталого розвитку, що обумовлює актуальність вирішення наявних проблем охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення як невід’ємних умов розвитку громади. Цілі та завдання Стратегії при цьому мають виключати можливі негативні наслідки для довкілля та містити заходи і проекти, спрямовані безпосередньо на досягнення екологічної безпеки життєдіяльності в регіоні.

Очікувані результати:

 • зменшення та припинення шкідливого впливу на довкілля промислових і побутових відходів, перехід на європейські стандарти поводження з відходами;
 • зменшення обсягів та припинення скидів забруднених зворотних вод у поверхневі водойми та підземні горизонти, досягнення встановлених стандартів якості поверхневих та підземних вод.
 • зменшення рівня забруднення та досягнення стандартів якості атмосферного повітря;
 • поліпшення екологічного стану ґрунтів та рекультивація порушених земель;
 • розширення мережі об’єктів природно-заповідного фонду;
 • заміщення традиційних джерел енергії відновлюваними, раціоналізація використання природних багатств;
 • підвищення екологічної поінформованості та свідомості населення.

 

Стратегічна ціль 3. Екологія та охорона довкілля – збереження та популяризація природної спадщини громади для підвищення якості життя

Операційна ціль 3.1.

Операційна ціль 3.2.

Операційна ціль 3.3.

Операційна ціль 3.4.

Раціональне використання природного середовища і його збереження

Протидія деградації довкілля та запобігання надзвичайним ситуаціям

Підвищення екологічної свідомості мешканців громади

 

Підвищення енергоефективності та запровадження альтернативних джерел енергії

 

Операційна ціль 3.1: Раціональне використання природного середовища і його збереження передбачає реалізацію таких завдань:

 • очищення поверхневих вод громади та збереження підземних вод;
 • впорядкування системи утилізації відходів;
 • підтримка екологічно чистих виробництв;
 • збереження пам’яток природи;
 • розвиток транскордонного співробітництва з метою вирішення спільних екологічних проблем та розвитку рекреації;
 • збереження та використання природних об'єктів, територій і ландшафтів;
 • інвестиції в екологічну інфраструктуру, особливо щодо управління відходами та водопостачання і водовідведення з метою збереження природної спадщини.

 

Операційна ціль 3.2: Протидія деградації довкілля та запобігання надзвичайним ситуаціям передбачає реалізацію таких завдань:

 • вдосконалення системи моніторингу стану навколишнього середовища;
 • забезпечення робіт з берегоукріплення та регулювання русел гірських річок;
 • запобігання природним і техногенним катастрофам;
 • розробка систем запобігання, моніторингу, реагування та подолання наслідків катастроф.

 

Операційна ціль 3.3: Підвищення екологічної свідомості мешканців району  передбачає реалізацію таких завдань:

 • вдосконалення системи екологічної освіти;
 • залучення та наближення молоді до навколишнього середовища;
 • розробка навичок в сфері раціонального використання природних ресурсів;
 • стимулювання транскордонного співробітництва між установами в сфері охорони природної спадщини (обмін кращими практиками, спільні тренінги).

 

Операційна ціль 3.4: Підвищення енергоефективності та запровадження альтернативних джерел енергії передбачає реалізацію таких завдань:

 • розвиток альтернативної енергетики;
 • розвиток екологічно чистих виробництв;
 • розвиток енергоощадних  технологій;
 • створення пілотних демонстраційних класів енергоефективних технологій в школах громади та альтернативної енергетики.

 

 

 

Стратегічна ціль 4: Культура і туризм – збереження автентичної культурної та історичної спадщини і довкілля як запорука розвитку туризму у громаді

                                                                                           

Громада характеризується величезним потенціалом розвитку туризму на базі багатої історико-культурної та природної спадщини, а також з огляду на прикордонне розташування. Цілі та завдання Стратегії мають містити заходи і проекти, спрямовані безпосередньо на збереження та створення якісних, конкурентоспроможних та комплексних туристичних продуктів.

 

Очікувані результати:

 • створення умов для підвищення доступності мешканців громади до культури;
 • розбудова бренду громади на основі його потенціалу;
 • підвищення туристичної привабливості громади.

 

Стратегічна ціль 4. Культура і туризм – збереження автентичної культурної та історичної спадщини і довкілля як запорука розвитку туризму у громаді

Операційна ціль 4.1.

Операційна ціль 4.2.

Операційна ціль 4.3.

Створення умов для підвищення доступності мешканців громади до культури

Збереження культурної спадщини

Розвиток туризму

 

Операційна ціль 4.1: Створення умов для підвищення доступності мешканців громади до культури  передбачає реалізацію таких завдань:

 • покращення матеріально-технічної бази культурних закладів громади;
 • покращення матеріально-технічної бази організації масових заходів;
 • проведення конкурсів народної творчості;
 • підтримка діяльності шкільних гуртків народних ремесел;
 • впровадження сучасних інформаційних систем в музейно-культурну сферу.

 

Операційна ціль 4.2: Збереження культурної спадщини  передбачає реалізацію таких завдань:

 • відродження традиційних ремесел та самосвідомості громади;
 • промоція традиційної кухні громади;
 • популяризація елементів традиційної культури;
 • розвиток музейної справи;
 • плекання полікультурних традицій громади;
 • охорона традиційних форм господарювання;
 • впорядкування місць історичної спадщини громади;
 • збереження пам’яті про видатних уродженців і людей Добромильщини;
 • промоція культурної спадщини шляхом проведення фестивалів.

 

Операційна ціль 4.3: Розвиток туризму  передбачає реалізацію таких завдань:

 • створення комплексної туристичної пропозиції громади та її промоція;
 • мобілізація потенціалу у сфері відпочинку;
 • розвиток мережі туристичних маршрутів;
 • розвиток об’єктів туризму та туристичних продуктів;
 • реклама туристичного потенціалу громади;
 • сприяння розвитку лісової рекреації та туризму;
 • сприяння розвитку мережі туристичних маршрутів, в тому числі транскордонних;
 • будівництво, реконструкція або модернізація інфраструктури з метою збільшення використання природної спадщини в туризмі (наприклад, велосипедні доріжки, природні стежки і т.д.), у тому числі додаткової туристичної інфраструктури з метою  полегшення використання природної спадщини (наприклад, велосипедні парковки, знакування, інфраструктура для людей з особливими потребами);
 • сприяння розвитку агротуризму;
 • розвиток інформаційно-промоційної діяльності туристичної привабливості громади.

 

Стратегічна ціль 5: Прикордонна громада – Добромильщина: ворота Європи в Україну

Надмірна централізація управління та бюджетна централізація в Україні стала певним гальмом соціально-економічного розвитку країни в цілому та її регіонів. Посилення бюджетної спроможності територіальних громади розкриває ширші можливості в територіальному управлінні на рівні громади. Вони підкріплюються також новими підходами до організації державної підтримки розвитку громади. У контексті Добромильської міської територіальної громади прикордонне розташування та транскордонна співпраця можуть стати додатковим стимулом зміцнення спроможності громади.

Очікувані результати:

 • управлінська самостійність місцевого самоврядування;
 • нові інвестиційні можливості розвитку громади;
 • активізація потенціалу саморозвитку громади;
 • безпечне середовище для громади;
 • якісні та успішні проекти транскордонної та міжрегіональної співпраці

 

 

Стратегічна ціль 5. Прикордонна громада – Добромильщина ворота Європи в Україну

Операційна ціль 5.1.

Операційна ціль 5.2.

Операційна ціль 5.3.

Операційна ціль 5.4.

Операційна ціль 5.5.

Створення передумов для надання якісних публічних послуг в громаді

Підтримка планування розвитку громади

 

Розбудова прикордонної інфраструктури

 

Створення

безпекового середовища в громаді

Транскордонна та міжрегіональна співпраця

 

Операційна ціль 5.1: Створення передумов для надання якісних публічних послуг в громаді передбачає реалізацію таких завдань:

 • уніфікація стандартів функціонування інформаційних ресурсів органів влади різних рівнів;
 • децентралізація системи надання адміністративних послуг;
 • розширення спектру послуг, що надаються через ЦНАП, та підвищення ефективності їх діяльності;

 

Операційна ціль 5.2: Підтримка планування розвитку громади передбачає реалізацію таких завдань:

 • проведення комплексного аналізу потенціалу розвитку громади;
 • організаційне та консультаційне забезпечення розробки проектів місцевого бюджету громади;
 • підтримка розробки та впровадження проектів розвитку громади, в тому числі проектів транскордонного співробітництва;
 • розробка планів соціально-економічного розвитку громади;
 • прискорення розробки містобудівної документації: схем планування території громади, генеральних планів населених пунктів, планів зонування території, проектів землекористування тощо;
 • створення передумов співпраці громади з неурядовими організаціями та організаціями громади, в тому числі популяризація нових форм співпраці (делегування завдань неурядовим організаціям);
 • використання можливостей міжмуніципального співробітництва задля реалізації спільних інфраструктурних та інших проектів.

 

Операційна ціль 5.3: Розбудова прикордонної інфраструктури передбачає реалізацію таких завдань:

 • проведення системної політики щодо відновлення транскордонних залізничих сполучень;
 • розбудова дорожньо-транспортної та сервісної інфраструктури у межах існуючих та планованих пунктів пропуску через державний кордон;
 • проведення системної політики щодо створення можливості пішохідного та велосипедного руху у межах існуючих та планованих пунктів пропуску через державний кордон.

 

Операційна ціль 5.4: Створення  безпекового середовища в громаді  передбачає реалізацію таких завдань:

 • розробка й організація заходів щодо досягнення цільових параметрів безпеки громади;
 • розробка й реалізація цільових науковотехнічних програм, планів й інших документів по реалізації заходів забезпечення комплексної безпеки;
 • виділення необхідних фінансових і матеріальнотехнічних ресурсів для здійснення заходів забезпечення безпеки;
 • удосконалювання координації діяльності органів державної влади та правоохоронних органів, органів забезпечення безпеки, контрольних органів і суспільних організацій з протидії загрозам комплексної безпеки громади;
 • забезпечення законності, правопорядку, дотримання прав громадян при здійсненні діяльності з комплексного забезпечення безпеки;
 • формування суспільної думки й активної позиції громадськості в питаннях забезпечення безпеки.

Операційна ціль 5.5: Транскордонна та міжрегіональна співпраця передбачає реалізацію таких завдань:

 • створення передумов співпраці громади, установ, неурядових організацій з партнерами з сусідніми адміністративно-територіальними одиницями Республіки Польща;
 • реалізація системної політики у сфері налагодження міжнародної співпраці;
 • популяризація нових форм транскордонної співпраці;
 • використання можливостей транскордонного та міжрегіонального співробітництва задля реалізації спільних інфраструктурних та інших проектів;
 • залучення громади до реалізації політики міжрегіональної співпраці між західними та східними областями України.

 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Реалізація Стратегії  розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки здійснюватиметься на основі партнерства, координації та узгодження діяльності всіх основних учасників цього процесу. Впровадження Стратегії має здійснюватись через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які реалізовуватимуться усіма субʼєктами регіонального розвитку громади відповідно до Плану реалізації Стратегії та інших регіональних програм, які випливають із Стратегії, а також рішень органів місцевого самоврядування, що приймаються для досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії.

Забезпечення реалізації – це управлінське завдання, яке передбачає контроль за діяльністю численних організацій, які задіяні у процесі впровадження Стратегії. Цим має займатись відповідний орган з управління впровадженням, створений з представників органів влади та місцевого самоврядування, громадськості та бізнесу. Питання впровадження проектів і заходів Стратегії мають належати виключно до компетенції цього органу, який є відповідальним за забезпечення актуальності та реалістичності стратегічних і операційних цілей та за їх досягнення.

Моніторинг реалізації Стратегії

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії необхідно створити систему моніторингу її реалізації. У ході моніторингу Стратегії вирішується ціла низка завдань:

 • контроль за реалізацією Стратегії в цілому;
 • оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними цілями;
 • аналіз інформації щодо змін зовнішніх та внутрішніх факторів для уточнення та корегування (актуалізації) операційних цілей Стратегії;
 • підтримка в робочому стані органів впровадження Стратегії.

Моніторинг досягнення цілей здійснюватиметься відповідно до визначених стратегічних цілей.  Система моніторингу повинна включати Орган з моніторингу; Документ (Положення) про систему моніторингу виконання Стратегії; систему індикаторів (результатів) впровадження Стратегії (кількісні та якісні).

Стратегія побудована таким чином, аби зробити можливою паралельну реалізацію усіх цілей з метою поширення спроможностей реалізації, територіального розповсюдження впливу і фінансової доступності, хоча певні дії є передумовою для здійснення інших, а тому вважаються пріоритетними у відношенні до наступних дій. Методика реалізації Стратегії передбачає визначення пріоритетів впровадження. Важливим є здійснення Стратегії в рамках Плану реалізації на 2021-2027 роки.

Кожні 2 роки на основі моніторингу Стратегії слід здійснювати оцінку необхідності уточнення чи перегляду окремих елементів Стратегії у світлі нових тенденцій і обставин, що можуть виникати, та впливу зовнішніх і внутрішніх факторів.

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів). Індикатори потрібно розділяти на індикатори досягнення: стратегічного Бачення; стратегічних цілей; операційних цілей та виконання проектів.

Реалізація Стратегії здійснюється для досягнення стратегічного Бачення: «Працювати над перевагами, притаманними громаді, з метою ліквідації недоліків соціально-економічного та культурного розвитку Добромильщини». Відповідно до цього Бачення, моніторингу підлягають параметри, які характеризують кількісні та якісні показники, що характеризують її досягнення.

Такими показниками є показники, що використані у соціально-економічному аналізі громади, а саме:

 • валовий продукт на особу;
 • доходи громадян;
 • демографічні показники;

В процесі моніторингу ці показники порівнюються із показниками на дату ухвалення Стратегії. Свідченням позитивного результату реалізації Стратегії слугуватиме абсолютне зростання вказаних показників, в тому числі у порівнянні з середньоукраїнськими показниками.

Показники для моніторингу збираються за результатами кожного року реалізації Стратегії. На основі зібраних даних готується річний звіт. Річний звіт складається з переліку ключових показників за кожною ціллю, кожним заходом; містить оцінку можливостей досягнення поставлених цілей.

Аналогічно загальному моніторингу досягнення стратегічного Бачення відбуватиметься моніторинг реалізації стратегічних цілей. Основними кількісними показниками щодо кожної стратегічної цілі за період моніторингу будуть показники, що випливають з переліку проектів, які будуть реалізованими в рамках досягнення кожної стратегічної цілі.

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для уточнення завдань та бюджетних програм громади на наступний за звітним бюджетний рік.

Форму моніторингового звіту, відповідального за його підготовку та строки подання визначає Добромильська міська територіальна громада відповідно до власних повноважень та структури.

 

 

 

 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Джерела фінансування реалізації Стратегії розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки формуються за рахунок будь-яких доступних фінансових коштів, які можуть бути залучені з метою здійснення  проектів, зазначених у Плані реалізації Стратегії на 2021-2027 роки, зокрема: 

 1.  Національні публічні кошти:
 • державний бюджет;
 • бюджет державних цільових фондів, в першу чергу Державного Фонду регіонального розвитку;
 • бюджет інших державних суб’єктів сектору публічних фінансів;
 • регіональні бюджети, в тому числі кошти Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку та кошти у рамках Порядку співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги з обласного бюджету;
 • місцевий бюджет.

2. Іноземні публічні кошти:

 • кошти кредитів, наданих міжнародними фінансовими установами, в першу чергу NEFCO та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку;
 • інші європейські кошти, в тому числі кошти Норвезького фінансового механізму;
 • кошти фондів та Програм, зокрема Міжнародного Вишеградського Фонду, Фонду ім. Стефана Баторія, Програми Польська допомога, Фонду освіта для демократії, Польсько-канадської програми сприяння демократії;
 • кошти в рамках конкурсів дипломатичних установ, акредитованих в Україні та Польщі, в першу чергу посольств Сполучених Штатів Америки, Канади, Польщі, Німеччини, Фінляндії, Японії, Словаччини;
 • грантові кошти міжнародних корпорацій (Монсанто);
 • інші позаєвропейські кошти (серед яких USAID);
 • фінансова підтримка освіти дорослих від Представництва DVV International в Україні.

3. Приватні кошти, призначені на співфінансування проектів в рамках системи публічно-приватного партнерства.

 

УЗГОДЖЕНІСТЬ СТРАТЕГІЇ З ПРОГРАМНИМИ ТА СТРАТЕГІЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

 

Узгодженість з Державною Стратегією регіонального розвитку

Національна система стратегічного планування має базуватись на узгодженій системі координації процесів стратегічного планування на центральному, регіональному та місцевому рівні. У зв’язку з цим Стратегія сталого розвитку Добромильської міської територіальної громади до 2021-2025 років узгоджується з Державною стратегією регіонального розвитку України на 2021-2027 роки, Стратегією розвитку Львівської області на 2021-2027 роки та з основними програмними документами розвитку транскордонного співробітництва.

 

Стратегія розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки розроблена у відповідності до Державної стратегії регіонального розвитку на період 2021-2027 роки та процесів державного стратегічного планування розвитку окремих секторів економіки країни та її регіонів, що враховує потреби їх розвитку та необхідність підвищення конкурентоспроможності.

Узгодженість Стратегічних цілей Стратегії розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки з цілями Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки:

Стратегічні цілі

(Україна)

Стратегічні цілі (Добромильська міська територіальна громада)

Людський потенціал – створення умов для всебічного гармонійного розвитку мешканців Добромильщини

Економіка та інфраструктура – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки

Екологія та охорона довкілля – збереження та популяризація природної спадщини громади для підвищення якості життя

Культура і туризм – збереження автентичної культурної та історичної спадщини і довкілля як запорука розвитку туризму у громаді

При-кордонна громада – Добромильщина ворота Європи в Україну

1. Підвищення конкуренто-спроможності регіонів

х

х

 

х

х

2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

 

х

 

х

х

3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

х

х

х

х

х

 

 

 

Узгодженість Стратегії з основними програмними документами розвитку Львівської області

Проект Стратегії розвитку Львівської області на  період 2021-2027 років передбачає досягнення таких стратегічних цілей:

 • Стратегічна ціль 1. Конкурентно спроможна економіка на засадах старт спеціалізації.
 • Стратегічна ціль 2. Якісне життя.
 • Стратегічна ціль 3. Збалансований просторовий розвиток
 • Стратегічна ціль 4. Чисте довкілля.
 • Стратегічна ціль 5. Туристична привабливість.

   Узгодженість Стратегічних цілей Стратегії сталого розвитку Добромильської міської територіальної громади на  2021-2027 роки з цілями проекту Стратегії розвитку Львівської області  на період 2021-2027 років:

Стратегічні цілі

(Львівська область)

Стратегічні цілі (Добромильська міська територіальна громада)

Людський потенціал – створення умов для всебічного гармонійного розвитку мешканців Добромильщини

Економіка та інфраструктура – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки

Екологія та охорона довкілля – збереження та популяризація природної спадщини громади для підвищення якості життя

Культура і туризм – збереження автентичної культурної та історичної спадщини і довкілля як запорука розвитку туризму у громаді

При-кордонні громади – Добромтльщина ворота Європи в Україну

Конкуренто-спроможна економіка на засадах старт- спеціалізації

 

х

 

х

х

Якісне життя

х

 

х

 

 

Збалансований просторовий розвиток

 

 

 

 

х

Чисте довкілля

 

х

х

 

 

Туристична привабливість

 

 

х

х

 

 

Узгодженість Стратегічних цілей Стратегії розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки з цілями Стратегії розвитку гірських територій Львівської області  на 2021-2025 роки:

Стратегічні напрями

(гірські території Львівської області)

Стратегічні цілі (Добромильська міська територіальна громада)

Людський потенціал – створення умов для всебічного гармонійного розвитку мешканців Старо-самбірщини

Економіка та інфраструктура – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки

Екологія та охорона довкілля – збереження та популяризація природної спадщини громади для підвищення якості життя

Культура і туризм – збереження автентичної культурної та історичної спадщини і довкілля як запорука розвитку туризму у районі

При-кордонна громада – Добромильщина ворота Європи в Україну

Економічний розвиток

 

Х

 

Х

 

Соціальна сфера

Х

 

 

Х

 

Інженерна інфраструктура

 

Х

Х

 

Х

При розробці Стратегії розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки враховано пріоритети розвитку Львівської області, визначені проектом стратегічного документу регіону, з урахуванням пріоритетів основних обласних програм, що мають на меті:

 • сприяння економічному та інвестиційному розвитку Львівщини, а саме: Коплексної програми регіонального розвитку Львівської області;
 • сприяння розвитку міжнародних зв'язків та створення позитивного міжнародного іміджу
 • енергозбереження, в тому числі Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини;
 • забезпечення якісної освіти розвиток культури, підтримку засобів масової інформації та поліграфії, підтримку розвитку фізкультури та спорту
 • охорону розвиток сільського та лісового господарства сприяння розвитку туризму та рекреації, соціальну підтримку населення розвиток земельних відносин
 • Узгодженість Стратегії з основними програмними документами розвитку транскордонного співробітництва

Враховуючи позитивний досвід використання Добромильською міською територіальною громадою фінансових можливостей у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь –Україна 2014-2020 для досягнення цілей розвитку громади варто проаналізувати також узгодженість нової Стратегії з основним інструментом підтримки Європейським Союзом процесів розвитку у транскордонному регіоні, яким з 2014 року є Програма транскордонного співробітництва Польща – Білорусь –Україна 2021 – 2027.

У рамках вказаної програми передбачається реалізація трансокрдонних проектів у рамках таких пріоритетів:

 • Промоція та збереження природної спадщини;
 • Покращення і розвиток транспортних послуг та інфраструктури;
 • Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури (ІСТ);
 • Підтримка та розвиток охорони здоров’я і соціальних послуг;
 • Відповіді на спільні виклики у сфері безпеки;
 • Підтримка ефективності та безпеки на кордонах;
 • Покращення управління кордонами, митних та візових процедур.

При розробці Стратегії розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки враховано пріоритети Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь –Україна 2021 – 2027, яку планується затвердити до кінця 2021 року.

Узгодженість Стратегічних цілей Стратегії розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки з пріоритетами Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь –Україна 2021 – 2027:

Пріоритети

(Програма транскордонного співробітництва)

Стратегічні цілі (Добромильська міська територіальна громада)

Людський потенціал – створення умов для всебічного гармонійного розвитку мешканців Добромильщини

Економіка та інфраструктура – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки

Екологія та охорона довкілля – збереження та популяризація природної спадщини району для підвищення якості життя

Культура і туризм – збереження автентичної культурної та історичної спадщини і довкілля як запорука розвитку туризму у громаді

При-кордонні громади – Добромильщина ворота Європи в Україну

Промоція та збереження природної спадщини

 

 

х

х

 

Покращення і розвиток транспортних послуг та інфраструктури

 

х

 

 

х

Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури (ІСТ)

 

х

 

 

х

Підтримка та розвиток охорони здоров’я і соціальних послуг

х

 

 

 

х

Відповіді на спільні виклики у сфері безпеки

х

 

х

 

х

Підтримка ефективності та безпеки на кордонах

 

 

 

 

х

Покращення управління кордонами, митних та візових процедур

 

 

 

 

х

 

 

 

КАТАЛОГ ПРОПОЗИЦІЙ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОЕКТІВ

 

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: КНП ДМР Добромильська районна номерна лікарня

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

 

Назва проекту

«Підвищення стандартів медичного обслуговування - складова  успіху здорової громади»

 

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 1.

Людський потенціал – створення умов для всебічного гармонійного розвитку мешканців Добромильщини.

Операційна ціль 1.2

Підвищення якості та покращення доступності медичних послуг

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Сьогодні в процесі функціонування перед Добромильською міською територіальною громадою постає багато проблем. Найболючішим серед них є питання якості надання медичних послуг населенню. Матеріально-технічна база КНП ДМР»Добромиильська районна лікарня»  є застарілою, а час диктує нові вимоги. Концепція транформації закладу в умовах реформи передбачає підтримку та розвиток декількох пріоритетних напрямків : лабораторно-діагностичний, стаціонарний паліативний  та реабілітаційний. Якісно надавати послуги  як на первинному так і на вторинному рівнях не можливо без сучасного лабораторно-діагностичного обладнання. На сьогодні заклад ставить за мету придбати  рентгенівський діагностичний комплекс, який забезпечить проведення ранньої діагностики захворювань, дозволить працювати на попередження та профілактику захворювань, встановлювати правильні діагнози. Вирішення цього питання дозволить не тільки підвищити соціальні стандарти, вчасно реагувати на виклики, що виникають, а й медичному закладу поборотись за своє існування та витримати жорстку конкуренцію.

Партнери

Державний фонд регіонального розвитку, Добромильська міська рада

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

2 900,00 тис.грн

Ключові заходи

 • створення команди проєкту та управління проєктом;
 • придбання обладнання;
 • передача придбаного обладнання на баланс КНП ДМР «Добромильська районна лікарня»;
 • мультиплікація результатів  та позитивного досвіду проєкту

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

 

Назва проекту

Будівництво магістрального газопроводу-інтерконнектору «Дроздовичі-Більче-Волиця»

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 2. Економіка та інфраструктура – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки

Операційна ціль 2.1: Багатосторонній і сталий економічний розвиток

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Магістральний газопровід-інтерконнектор «Дроздовичі-Більче-Волиця» є частиною інвестиційного міжнародного проекту будівництва газопроводу Республіка Польща - Україна. Цей проект спрямовано на з’єднання СПГ терміналу у Свіноуйсьце з країнами Центральної та Східної Європи через транспортні системи окремих країн і транскордонні інтерконнектори. Мета цієї інтеграції полягає в створені гнучкої інфраструктури транспортування в окремих країнах, що з'єднують Західну Європу, Центральну і Східну Європу, і країни Балтії. Це дозволить уникнути залежності від постачання газу з одного джерела, диверсифікувати шляхи та джерела постачання природного газу та істотно поліпшити енергетичну безпеку, як для країн ЄС так і для України, а також ефективно використовувати підземні сховища газу (ПСГ) України, де можливо зберігати газ іноземних власників

Партнери

Під час реалізації проекту залучаються центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, експлуатуючі організації, державні органи влади Львівської області

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

2 839 093,0тис.грн.

Власні кошти публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ»

Ключові заходи

Розробка проектно-кошторисної документації. Забезпечення процесу оформлення права користування земельними ділянками. Виконання будівельних робіт. Введення об’єкта в експлуатацію

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

 

Назва проекту

Реконструкція водогону  та водопровідних мереж в м. Добромиль Львівської області

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 2.

Економіка та інфраструктура – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки.

Операційна ціль 2.7: Покращення якості житлово-комунальної  інфраструктури

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Станом на сьогодні важливою проблемою для жителів міста є низька якість надання послуг з водопостачання. Система водопроводу має декілька десятків років, термін її експлуатації давно закінчився. Це перешкоджає забезпечити повноцінну та безперебійну подачу води, часто відбуваються  поломки в різних частинах міста. На час проведення ремонтних робіт населення змушене обходитись без подачі води по декілька годин, або й днів. В умовах сьогодення це створює значну кількість незручностей, суттєво погіршує санітарно-побутові умови для жителів. Люди змушені робити запаси води, адже невідомо, де і коли станеться наступна поломка центральної системи.

Варто зазначити, що не всі місцеві жителі є користувачами центральної системи водопостачання. Мешканці користуються водою з криниць, та у зв’язку зі зміною клімату за останні роки рівень води різко впав – річка Вирва значно зміліла, а води в криницях замало, щоб забезпечити потреби мешканців. З кожним роком для жителів міста потреба підключення до центральної системи водопостачання набуває все більшого значення. Загалом капітально відремонтувати потрібно 14 км. мереж.

Партнери

Добромильська міська рада, державний бюджет

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

30 000,00  тис. грн., співфінансування з міського бюджету – 10%

Ключові заходи

1. Організаційно-підготовчі роботи.

2. Проведення робіт з реконструкції водогону та водопровідних мереж;

3. Соціалізація результатів проекту.

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетячна Терлецька

 

Назва проекту

«Будівництво каналізаційно-очисних споруд в с.Міженець Старосамбірського району.Коригування»

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 2.

Економіка та інфраструктура – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки.

Операційна ціль 2.7: Покращення якості житлово-комунальної  інфраструктури

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Важливою проблемою для жителів села є незадовільний стан очисних споруд . Система застаріла, та й термін експлуатації закінчився давно. Наслідком цього є незадовільна робота очисних споруд, яка не витримує навантаження. На території с.Міженець Добромильської територіальної громади протікає річка Вирва, яка є притокою ріки Вігор що несе свої води до р.Сян (басейн Балтійського моря). Зважаючи на прикордонне розташування з Республікою Польща необхідність будівництва очисних споруд в с. Міженець має важливе значення у вирішенні питання забезпечення сталості  природного та екологічного середовища.

При реалізації даного заходу буде припинено скид нечистот в річку Вирва, яка впадає в річку Сян на території Польщі, а також буде забезпечено захист навколишнього середовища села від забруднення, здійснення очистки стічних вод та приведення їх до рівня нормативних показників.

Партнери

Добромильська міська рада, Державний фонд ОНПС

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

12 000,00 тис. грн., співфінансування з міського бюджету – 10%

Ключові заходи

1.Організація та підготовка до впровадження проекту.

2. Проведення робіт з реконструкції очисних споруд міста.

3. Соціалізація результатів проекту.

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа:  Тетяна Терлецька

Назва проекту

«Разом - дієвіше. Запровадження системних підходів до питань благоустрою та санітарної очистки на території населених пунктів Добромильської  та Бісковицької територіальних громад Самбірського району Львівської області».

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 3.

Екологія та охорона довкілля – збереження та популяризація природної спадщини району для підвищення якості життя

Операційна ціль 3.1. Раціональне використання природного середовища і його збереження

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

В результаті функціонування Добромильської та Бісковицької ОТГ поряд із вирішенням питань, пов’язаних із адміністративно-територіальною реформою, наданням якісних адміністративних та соціальних послуг, забезпеченням належного функціонування соціальної інфраструктури, враховуючи аналіз проблем та потреб мешканців територій, до ряду першочергових і надважливих  відноситься питання  благоустрою та санітарної очистки населених пунктів. Це зумовлено рядом факторів, серед яких слабка матеріальна база комунальних підприємств, неналежне утримання доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, точкова та не системна організація вивозу та утилізації сміття, тощо. Вирішити цю проблему пропонується шляхом придбання спецтехніки з необхідним комплектуючим обладнанням та  закупівлі і розміщення контейнерів для роздільного збору сміття у найбільших населених пунктах громад, що забезпечить господарський підхід до  утримання об’єктів та обслуговування територій громад,  започаткує ефективний підхід до розвитку та системи збирання твердих побутових відходів та покращення управління відходами в цілому.

Партнери

Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Бісковицька ТГ

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

25556,400 тис. грн..

 

-створення команди проєкту та управління проектом;

- придбання 2 тракторів з комплектуючим обладнанням, сміттєвих контейнерів для роздільного збору ТПВ;

- збір  та узагальнення інформації щодо проведення заходів з благоустрою з наголосом на  першочергових  та щодо місць розміщення сміттєвих контейнерів для роздільного збору ТПВ по старостинських округах;

-затвердження плану заходів з благоустрою, логістичної схеми розміщення контейнерів для роздільного збору та вивозу ТПВ у найбільших населених пунктах і графіку вивозу ТПВ на засіданні виконкомів Добромильської міської та Бісковицької сільської рад

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

 

Назва проекту

«Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури національного значення 1775 р.(охоронний №1425) – Ратуша  в м.Добромиль Самбірського району Львівської області

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 4. Культура і туризм – збереження автентичної культурної та історичної спадщини і довкілля як запорука розвитку туризму у районі.

Операційна ціль 4.2. Збереження культурної спадщини

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Добромильодне з небагатьох галицьких міст, які зберегли сввій особливий шарм, має давню цікаву історію та свого часу відігравало важливу роль у історії нашого краю. Місто має великий потенціал для розвитку тут туризму. Повсюди розкидані спогади про багатовікову історію, збереглися споруди, які можуть багато розповісти про життя і побут різних культур, які свого часу проживали і працювали у місті.

Родзинкою міста є будівля Ратуші, яку пропонується реставрувати. З метою подільшого розвитку  Стратегія розвитку об’єкта передбачатиме створення та функціонування в будівлі Ратуші інформаційно-туристичного центра, музею, тощо. Проект матиме вплив на різні сфери життя обох держав. Місцеві жителі отримають додатковий благоустрій у місті. Внаслідок збільшення кількості приїжджих додатковий дохід отримають місцеві підприємці. Внаслідок розвитку туристичної інфраструктури значно збільшиться кількість робочих місць та покращення матеріального становища місцевого населення. Туристи отримають можливість ознайомитися з особливостями життя та культури галицького містечка.

Партнери

Державний бюджет

Добромильська міська  ради

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

___

Ключові заходи

1. Проведення ремонтно-  реставраційних робіт

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

 

Назва проекту

Підвищення енергоефективності бюджетних установ громади

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 2. Економіка та інфраструктури – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки

Операційна ціль 2.7. Покращення якості житлово-комунальної інфраструктури

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Значні тепловтрати будівель, значні видатки місцевогобюджету за спожиті паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги

Капітальний ремонт, реконструкція об’єктів бюджетної сфери із впровадженням енергозберігаючих технологій;

 

Партнери

ЛОДА, ЛОР, Добромильська міська рада

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

___

Ключові заходи

Здійснено реконструкцію із впровадженням енергоефективних технологій у бюджетних установах громади. Скорочення видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних закладах, де впроваджено енергоощадні заходи до 30%. Зменшення викидів СО2 внаслідок впровадження енергозберігаючих технологій

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

 

Назва проекту

Поліпшення умов та якості отримання населенням медичних послуг вторинного рівня

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 1. :Людський потенціал-створення умов для всебічного гармонійного розвитку мешканців Добромильщини

Операційна ціль 1.2. : Підвищення якості та покращення доступності медичних послуг

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

КНП ДМР «Добромильська районна лікарня» за принципом географічної доступності та готовності до виконання медичних завдань повинна продовжити функціонування після трансформації. Матеріально - технічна база лікарні є застарілою та, в багатьох випадках, не дає можливості лікарям надавати якісну медичну допомогу. Штатна чисельність лікарського, середнього та молодшого медичного та допоміжного персоналу не відповідає завданням, які повинна виконувати сьогодні лікарня. На сьогоднішній день напрацювується оптимальна структура та профільність відділень для того, щоб лікарня була фінансово стійкою та могла максимально задовольнити потреби нашої громади, якій вона служить.

Партнери

Державний фонд регіонального розвитку

Львівська обласна державна адміністрація

Львівська обласна рада

Добромильська міська рада

КНП ДМР «Добромильська районна лікарня»

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

 

Ключові заходи

1. Забезпечення функціонування в громаді ефективної лікарні вторинного рівня.

2. Надання пацієнтам якісної медичної допомоги.

3. Застосування сучасних методів діагностики та лікування, впровадження сучасних організаційних і клінічних технологій в медичну практику (в тому числі на поліклінічному рівні).

4. Підвищення професійної майстерності медичних працівників

 

 

 

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

Назва проекту

Реконструкція, капітальний ремонт, добудова закладів загальної середньої освіти Добромильської міської територіальної громади

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 1. :Людський потенціал-створення умов для всебічного гармонійного розвитку мешканців Добромильщини:

Операційна ціль 1.1.:Підвищення якості освіти шляхом удосконалення матеріально-технічної бази освітніх закладів та підвищення якості освітніх послуг

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Заклади освіти в переважній більшості не забезпечують належних умов для отримання належного рівня освітніх послуг через:

- відсутність матеріально-технічної бази відповідно до стандартів освіти;

- неналежне технічне оснащення закладів освіти засобами навчального призначення (навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання, інтернетизація шкіл);

- відсутність умов доступу до навчального процесу дітей з особливими освітніми потребами;

- відсутність умов доступу до навчального процесу дітей у сільській місцевості та гірських територій;

- відсутність умов для забезпечення теплового режиму в приміщеннях та належних санітарно-гігієнічних умов;

 Це викликає необхідність проведення капітального ремонту, реконструкції і оснащення наявних закладів освіти

Партнери

Державний фонд регіонального розвитку

Львівська обласна державна адміністрація

Львівська обласна рада

Добромильська міська рада

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

 

Ключові заходи

- приведено у відповідність до вимог нового освітнього простору навчальні приміщення у закладах освіти;

- посилено матеріально-технічну базу освітніх закладів шляхом впровадження у навчальний процес сучасного обладнання;

- забезпечено вільний доступ до навчального процесу дітей з особливими освітніми потребами;

- створено умови для отримання належного рівня освітніх послуг (в першу чергу для дітей у сільській місцевості та гірських територій);

- термомодернізовано заклади освіти;

- зменшено витрати місцевих бюджетів на утримання закладів середньої освіти за рахунок проведення енергозберігаючих заходів

- капітальний ремонт та реконструкція закладів освіти;

- створення предметно-просторового спеціального середовища для інклюзивного навчання;

- придбання сучасних засобів навчання, комп’ютерної техніки; мультимедійного обладнання; програмного забезпечення тощо;

- забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти;

- термомодернізація закладів освіти;

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

 

Назва проекту

Капітальний ремонт (реконструкція) та модернізація культурно-мистецьких закладів Добромильської міської територіальної громади

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 4 : Культура і туризм – збереження автентичної культурної та історичної спадщини і довкілля к запорука розвитку туризму в громаді

Операційна ціль 4.1.:Створення умов для підвищення доступності мешканців громади до культури

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Переважна більшість культурно-мистецьких закладів громади перебуває у незадовільному стані, відсутня належна матеріально-технічна база. Основними аспектами проблеми є:

- відсутність приміщень відповідних параметрів в окремих населених пунктах та /або їх поганий технічний стан, що зумовлює низьку якість культурних послуг населенню;

- відсутність якісних культурних послуг та можливостей для творчої самореалізації мешканців сільської місцевості;

- відсутність можливостей для культурного дозвілля дітей та молоді;

- виїзд молодих людей із сільських населених пунктів до міських, де наявні всі умови для розвитку особистості

Партнери

Державний фонд регіонального розвитку

Львівська обласна державна адміністрація

Львівська обласна рада

Добромильська міська рада

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

 

Ключові заходи

- надання повноцінних культурних послуг населенню;

- створення багатофункціонального простору духовного та культурного розвитку для громадян різних вікових груп, соціальних прошарків, в т.ч. вільного доступу для людей з особливими потребами;

- сприяння патріотичному вихованню дітей та молоді;

- покращення роботи з талановитою молоддю;

- розвиток мережі молодіжних центрів та просторів європейського зразка;

- розвиток мережі закладів культури, зокрема у сільській місцевості;

- підвищення можливостей для творчої самореалізації для дітей та молоді, а також створення умов для творчої самореалізації осіб інших вікових категорій

- реконструкція, ремонт народних домів, будинків культури, закладів естетичного виховання (музичних шкіл, шкіл мистецтв тощо),

- закупівля обладнання та модернізація культурно-мистецьких закладів

 

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

 

Назва проекту

Збереження самобутності та розвиток культури громади в сучасних умовах шляхом реалізації культурно-просвітницьких проєктів

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 4 : Культура і туризм – збереження автентичної культурної та історичної спадщини Операційна ціль 4.2.:Збереження культурної спадщини

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Комплексний розвиток та збереження унікальної культури громади не можливий без впровадження культурних проектів та сучасних підходів до створення якісного культурного продукту

Партнери

Державний фонд регіонального розвитку

Львівська обласна державна адміністрація

Львівська обласна рада

Добромильська міська рада

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

 

Ключові заходи

- реалізація проєкту «Добромиль - мистецька резиденція»щороку,

- залучення молодого покоління до проведення державних свят та пам’ятних дат, вшанування історичної пам’яті українського народу;

- збереження етнічної самобутності та розвиток галузі культури громади в сучасних умовах;

- збільшення інтересу до культури та залучення більшої кількості жителів громади до культурно-мистецького простору

 

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

 

Назва проекту

Забезпечення системи надання якісних адміністративних послуг та впровадження в територіальній громаді електронного сервісу на основі відкритих даних

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 5 : Прикордонна громада – Добромильщина: ворота Європи в Україну

Операційна 5.1.: Створення передумов для надання якісних публічних послуг в громаді

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Надання якісних адміністративних послуг, наближення їх до мешканців громади та створення прозорої та сервісноорієнтованої системи надання адміністративних послуг є основною метою адміністративно-територіальної реформи.

1) Основною проблемою в громаді є відсутність умов для надання якісних адміністративних послуг мешканцям громади. У громаді створений ЦНАП, однак існують обмеження щодо окремого приміщення та  надання різних видів адміністративних послуг, технічна оснащеність ЦНАП недостатня, що часто унеможливлює якісне обслуговування населення. В наявних ЦНАП часто бракує зонування приміщень та безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення. Усі описані вище проблеми потребують вирішення шляхом модернізації існуючих приміщень під ЦНАП, а також сприяння громаді у впровадженні електронного сервісу на основі відкритих даних.

Партнери

Державний фонд регіонального розвитку

Львівська обласна державна адміністрація

Львівська обласна рада

Добромильська міська рада

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

 

Ключові заходи

- Вдосконалено функціонування структурних підрозділів та підвищено результативність і ефективність роботи,

- досягнено прозорість та публічність діяльності влади;

- покращено якість послуг, що надаються громадянам через  ЦНАП;

- зменшено термін надання адміністративної та консультативної послуги;

 - впроваджено інформаційні рішення та електронні сервіси для мешканців територіальної громади.

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

 

Назва проекту

Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури сільських територій

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 2: Економіка та інфраструктура – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки

Операційна ціль2.2. :Підтримка малого та середнього бізнесу

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

За умови повного невтручання і відсутності підприємницьких ініціатив у розвиток сільських територій, сільські населені пункти залишаться територією з невизначеною спеціалізацією, а їх трудові ресурси продовжуватимуть орієнтуватись на маятникову міграцію до міст обласного значення, а також за межі області та України. Продовження реалізації ініціатив місцевих дрібних підприємців навколо розвитку с/г виробництва, туризму, побутових послуг, торгівлі без додаткової інфраструктурної та інституційної підтримки призведе до хаотичної реалізації комерційних проектів. Надання фінансової підтримки для розвитку підприємництва у сільських територіях дозволить стимулювати розвиток альтернативних видів економічної діяльності

Партнери

Державний фонд регіонального розвитку

Львівська обласна державна адміністрація

Львівська обласна рада

Добромильська міська рада

 

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

 

Ключові заходи

- Збільшення попиту на продукти та послуги, вироблені у сільських територіях;

- створення об’єктів відпочинку та рекреації у сільській місцевості;

- розвиток промислової інфраструктури сільських територій; - розвиток у сільській місцевості малого підприємництва у сфері торгівлі та надання побутових послуг;

- розвиток відновлювальної енергетики та створення енергетичних кластерів;

- збереження культурної спадщини та навколишнього середовища сільських територій шляхом використання рекреаційного потенціалу сільських населених пунктів

 

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

 

Назва проекту

Сприяння розвитку сімейних фермерських господарств

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 2: Економіка та інфраструктура – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки

Операційна ціль 2.1. :Багатосторонній і сталий економічний розвиток

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

1) Низький рівень рентабельності сільськогосподарської продукції.

 2) Збільшення тенденції до спаду поголів'я сільськогосподарських тварин.

3) Низький рівень розвитку галузі садівництва та ягідництва

Партнери

Державний фонд регіонального розвитку

Львівська обласна державна адміністрація

Львівська обласна рада

Добромильська міська рада

 

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

 

Ключові заходи

- підвищено рівень використання сільськогосподарського потенціалу;

- збільшено попит на сільськогосподпродукти та послуги;

 - забезпечено розвиток інфраструктури сільських територій; - забезпечено розвиток гастрономічного туризму в громаді;

- покращено екологічний стан території завдяки раціональному використанню природних ресурсів, збереженню ландшафтів та біологічному різноманіттю ;

- надання консультаційної методичної допомоги щодо ведення господарської діяльності, як в галузі рослинництва, так і в галузі тваринництва;

- ознайомлення з новими та прогресивними технологіями в цих галузях, консультації лікарів ветеринарної медицини;

- сприяння розвитку малих суб’єктів господарювання, сімейних фермерських господарств

 

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

 

Назва проекту

Збереження цінних природних територій та розширення об’єктів природно-заповідного фонду

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 3: Екологія та охорона довкілля- збереження та популяризація природної спадщини громади для підвищення якості життя

Операційна ціль 3.1 :Раціональне викориатсння природного середовища і його збереження

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Через знищення ландшафтів, рідкісних видів рослин і тварин є зміни в природних екосистемах. Створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природнозаповідного фонду забезпечить збереження унікальних та типових природних комплексів, оселищ, видів флори та фауни

Партнери

Державний фонд регіонального розвитку

Львівська обласна державна адміністрація

Львівська обласна рада

Добромильська міська рада

 

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

 

Ключові заходи

- Збереження цінних природних та історичних-культурних комплексів і об’єктів,

- створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів;

- проведення екологічної освітньо-виховної роботи;

 - створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

 

Назва проекту

Пам’ятки архітектури Добромильського краю як стратегічні туристичні магніти

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 4: Культура і туризм – збереження автентичної культурної та історичної спадщини і довкілля як запорука розвитку туризму в громаді

Операційна ціль 4.3.: Розвиток туризму

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

З метою збільшення туристичних потоків та збереження унікальних пам’яток архітектури слід відновити стратегічно важливі для громади об’єкти. З кожним роком дані об’єкти все більше руйнують дощі, пориви вітру. Проєкт надасть змогу відновити вищезаначені пам’ятки архітектури, залучити нові туристичні потоки до громади, створити нові робочі місця та привернути увагу інвесторів

Партнери

Державний фонд регіонального розвитку

Львівська обласна державна адміністрація

Львівська обласна рада

Добромильська міська рада

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

 

Ключові заходи

- Реставрація пам’яток архітектури та історичних локацій;

- Формування комплексного нового туристичного продукту для туристичних операторів з метою підвищення туристичної привабливості громади в цілому;

- збільшення доходів домогосподарств та місцевих бюджетів від зростання кількості туристів з сусідніх регіонів, інших держав;

- збільшення робочих місць серед місцевого населення та прилеглих населених пунктів;

- розвиток галузі туризму та суміжних видів економічної діяльності, зокрема створення нових піших, велосипедних, кінних туристичних маршрутів, організація тематичних подій, фестивалів, розвиток гастрономічного туризму тощо

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

 

Назва проекту

Розвиток туристичної інфраструктури

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 4: Культура і туризм – збереження автентичної культурної та історичної спадщини і довкілля як запорука розвитку туризму в громаді

Операційна ціль 4.3.: Розвиток туризму

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

1) Низький рівень розбудови туристично-сервісної інфраструктури;

2) Туристично-інформаційна інфраструктура на дорогах та стоянках знаходиться на неналежному рівні; Вище перелічені проблеми створюють перешкоди на шляху до розвитку туристичного потенціалу Добромильської міської територіальної громади.

Партнери

Державний фонд регіонального розвитку

Львівська обласна державна адміністрація

Львівська обласна рада

Добромильська міська рада

 

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

 

Ключові заходи

- створення  туристично-інформаційного центру:

- розробка  нових туристих маршрутів;

- встановлення системи вказівників і таблиць вздовж туристичних шляхів ;

-  створення візуальної туристично-інформаційної інфраструктури на дорогах;

 

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа: Тетяна Терлецька

 

Назва проекту

Створення логістичного центру біля МАПП «Нижанковичі –Мальговичі»

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 5: Прикордонні громади – Добромильщина ворота Європи в Україну

Операційна ціль 5.3: Розбудова прикордонної інфраструктури

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

В смт. Нижанковичі пропонується будівництво міжнародного автомобільного пункту-пропуску “Нижанковичі” (Україна) - “Мальговичі” (Польща). Підїзд до пропонованого пункту-пропуску забезпечує автомобільна дорога державного значення Т 14-18 Нижанковичі — Стрий.

З цією метою  пропонується створити комунальне спеціалізоване підприємство, яке займатиметься  обробкою та зберіганням вантажів, надаватимуться митне оформлення та інформаційні послуги

 

Партнери

Державний фонд регіонального розвитку

Львівська обласна державна адміністрація

Львівська обласна рада

Добромильська міська рада

 

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

15 000,00 тис.грн

Ключові заходи

         Проектно-вишукувальні роботи

         Облаштування території

         Будівництво об'єктів логістичного центру

 

 

 

 

 

 

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

Контактна особа: Тетячна Терлецька

Назва проекту

Відновлення міжнародного залізничного сполучення Загуж (Польща) — Хирів (Україна) з продовженням вузькоколійного маршруту в напрямку Нижанковичі (Україна) — Перемишль (Польща)

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 5. Прикордонні громади – Добромильщина: ворота Європи в Україну

Операційна ціль 5.3. Розбудова прикордонної інфраструктури

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Організація залізничного сполучення за маршрутом Загуж (Польща) — Хирів (Україна) - Нижанковичі (Україна) — Перемишль (Польща) було б вигідним, виходячи з наступних аргументів:

1.1. Забезпечення транспортного сполучення для подорожуючих в контексті туристичних можливостей регіону;

1.2. Організація вантажних перевезень із задіянням маршруту Загуж (Польща) — Хирів (Україна) - Нижанковичі (Україна) — Перемишль (Польща) в сотні кілометрів зменшую відстань для доставки вантажів, зокрема для сусідньої польської території;

1.3. В місті Хирів на залізничному вокзалі існують поряд вузькоколійна ділянка колії та широка, що давало б можливість організації перезавантажень безпосередньо з вагону у вагон;

1.4. Збережена ділянка вузькоколійної колії на ділянці з Смільниці до Хирова

Партнери

Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, ДТГО «Львівська залізниця», Добромильська міська рада, Хирівська міська рада

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

---

Ключові заходи

1. Дрібний ремонт ділянки вузькоколійної колії на ділянці Старжава — Смільниця.

2. Узгодження питання відновлення курсування потягу Загуж (Польща) — Хирів (Україна) з польською стороною. 3. Проведення обстеження вузькоколійки на ділянці Хирів — Нижанковичі.

 4. Проведення розрахунку вартості робіт по ремонту ділянки колії Хирів — Нижанковичі.

5. Проведення капітального ремонту вузькоколійки на ділянці Хирів — Нижанковичі.

6. Розробка ТЕО Продовження вузькоколійного маршруту в напрямку Нижанковичі (Україна) — Перемишль (Польща) з організацією вантажних перевезень.

7. Узгодження питання продовження вузькоколійного маршруту в напрямку Нижанковичі (Україна) — Перемишль (Польща) з організацією вантажних перевезень з польською стороною

 

Форма для опису пропозицій стратегічних проектів

 

Назва інституції, що подала пропозиції: Добромильська міська рада

 

Контактна особа:  Терлецька Тетяна Іванівна

 

Назва проекту

Збір, зберігання, утилізація твердих побутових та промислових відходів

Стратегічна ціль, якій відповідає діяльність за проектом

Стратегічна ціль 3.

Екологія та охорона довкілля – збереження та популяризація природної спадщини району для підвищення якості життя

Операційна ціль 3.1. Раціональне використання природного середовища і його збереження

Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Важливою санітарно-епідемічною  проблемою є забруднення навколишнього середовища побутовими відходами  та відходами виробництва.  В громаді функціонує 2 сміттєзвалища (Добромиль,  смт. Нижанковичі). В сільській місцевості рішенням сільських рад було виділено ряд земельних ділянок під складування твердих побутових відходів. Землі, які виділені під тимчасові місця для зберігання побутових відходів використовуються не раціонально, часто не за призначенням. Нерідко підприємства, організації вивозять сміття самотужки, без дозволу, без укладеної угоди, засмічуючи територію вздовж дороги на сміттєзвалища. Мають місце забруднення території в лісових насадженнях, вздовж доріг автомобільного, залізничного транспорту, берегів річок та струмків. На сміттєзвалищах (Старий Самбір, Добромиль, смт.Нижанковичі) відсутні  попереджуючі знаки, шлагбаум, контрольно пропускні пункти, відсутній обслуговуючий персонал . Основними недоліками також є відсутність освітлення, відсутність суцільної огорожі заввишки до 2-2,5 м., або ґрунтовий вал заввишки 1.5-1.7м., завширшки 3-3.5 м. Не проводиться щоденна робота щодо ущільнення твердих побутових відходів ізоляційним матеріалом. В ряді випадків  контейнери зношені, з дефектами, практично не проводиться їх дезинфекція,  сортування сміття. В м.Добромиль та смт.Нижанковичі  земельні ділянки під смітєзвалища належним чином не облаштовані, документально не оформлені, спец механізми для обслуговування звалищ відсутні, не проводиться відомчий лабораторний контроль за місцями утилізації відходів, відсутній транспорт для збору та вивезення відходів в більшості сільських населених пунктах,  відмічається недостатня кількість контейнерів, площадки під сміттєві контейнери належним чином не облаштовані, роздільного збору та сортування сміття не проводиться.

Підприємства та організації грмоади не мають розроблених паспортів на місця тимчасового зберігання  відходів, що накопичуються  в процесі   функціонування та інструкцій поводження з  відходами (використаних люмінесцентних ламп, акумуляторів, шин, мастильних речовин, відходів деревини, тощо). Утилізація таких відходів повинна проводиться  згідно заключних угод з відповідними фірмами.

Партнери

 

Бюджет проекту,

в т.ч. співфінансування

 

Ключові заходи

Вирішити питання щодо належного поводження з побутовими  та промисловими відходами.  Забезпечити організацію своєчасного збирання, перевезення побутових відходів спецавтотранспортом,  їх надійне захоронення, утилізацію, ущільнення інертним матеріалом. Утримання та експлуатацію полігонів твердих побутових відходів у відповідності діючих санітарних норм. Не допускати утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на території району . Забезпечення належного моніторингу за станом грунту, повітря, води на межі  СЗЗ та у зоні впливу смітєзвалищ.

- Забезпечити належне поводження з відходами, що утворюються в процесі функціонування (в т.ч. промисловими та токсичним, в разі їх утворення) на підприємствах, що знаходяться на території району,  налагодження відомчого лабораторного контролю в місцях тимчасового зберігання відходів.

-Вирішити питання знезараження контейнерів твердих побутових відходів та спец автотранспорту (сміттєвозів). Облаштувати тверде покриття для майданчиків збору побутових відходів. Вирішити питання роздільного збирання побутових відходів.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано