Умови проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Добромильської  міської ради.

Дата: 06.11.2023 10:49
Кількість переглядів: 99

 

 

Фото без опису

 

Додаток №1

до проекту рішення

виконкому міської ради

            Умови проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Добромильської  міської ради.

1.Загальні положення

1.1.Ці Умови визначаються цілі, порядок та умови проведення конкурсу на право вивезення твердих  побутових відходів на території Добромильської міської ради.

1.2.Конкурс проводиться відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 1173 від 16 листопада 2011 року «Про затвердження порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів», п. 6. ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів».

1.3.Конкурс проводиться з метою забезпечення повного та якісного задоволення потреб територіальної громади в підтриманні належного санітарного стану території та підвищення рівня обслуговування населення на території Добромильської  міської ради. Метою конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку вивезення побутових відходів і вибір, на конкурсній основі, юридичних і фізичних осіб, що забезпечать дотримання санітарних норм, правил і якість виконання робіт з вивезення твердих  побутових відходів.

2.Підготовка конкурсу

2.1.Рішення про проведення конкурсу приймається організатором – виконавчим комітетом Добромильської міської ради.

2.2.Конкурс на право вивезення твердих побутових відходів на території  Добромильської міської ради проводиться організатором конкурсу в міру необхідності, про що оголошується в засобах масової інформації не пізніше ніж за місяць до його початку.

2.3.Для проведення конкурсу організатор готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

- найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

- перелік послуг;

- підстава для проведення конкурсу;

-контактні телефони осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу;

-  кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

2.4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності:

заява про участь у конкурсі;  завірена копія Статуту; наявність в учасника достатньої матеріально-технічної бази; економічно обґрунтована вартість надання послуг з вивезення побутових відходів; досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів , норм та правил діючого законодавства;  достатня кількість працівників відповідної кваліфікації; довідка в довільній формі, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта   господарювання   (кількість   спеціально   обладнаних транспортних засобів, які перебувають   на   балансі   суб’єкта господарювання,); копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

* Примітки:

а)усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до вимог чинного законодавства;

б)у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

в)у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих Учасників, які залишились.

2.5.Рішення про проведення конкурсу приймається виконавчим комітетом Добромильської міської ради, рішенням Добромильської міської ради створюється Конкурсна комісія (далі-Комісія).

2.6.Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та його учасників.

2.7.Конкурсна комісія опубліковує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу.

2.8.Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – 3 календарних дні до початку проведення конкурсу.

2.9.Конкурсна документація надається організатором конкурсу його учаснику протягом 3 робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

2.10.Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 3 календарні дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом 3 робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надана конкурсна документація.

2.11.У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менш ніж на 3 календарні дні.

2.12.Основні критерії оцінки конкурсних пропозицій на право збирання, вивезення твердих побутових відходів на території Добромильської міської ради.

- ціна вивезення 1 м3 твердих побутових відходів з території міської ради;

- наявність спеціалізованої техніки (одиниць);

- наявність контейнерів (одиниць);

- періодичність вивозу твердих побутових відходів.

3.Подання документів

3.1.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

3.2.Конкурсна пропозиція, з поміткою «Заява на участь у конкурсі на право надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Добромильської міської ради, подається до Добромильської міської ради у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу.

3.3.Конверти з конкурсними пропозиціями, що надані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій. 

4.Проведення конкурсу

4.1.Розкриття конвертів з конкурентними пропозиціями проводиться в день проведення конкурсу у місці та час, передбачені конкурсною документацією, у присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб.

4.2.Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженою ним особою.

4.3.Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.4.Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

4.5.За  результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

4.6.Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учаснику у взятті участі в конкурсі:

- ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

4.7.Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених п.4.5.

4.8.У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор повідомляє протягом 3 робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 календарних днів підготовку нового конкурсу.

5.Визначення переможця конкурсу та укладання договору

5.1.Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених у п.4.5.Умов оцінюються конкурсною комісією за критеріями встановленими у конкурсній документації.

5.2.Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

5.3.Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

5.4.Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.5.Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошується всі його учасники або уповноважені ним особи.

5.6.У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території Добромильської міської ради терміном на 1 рік.

5.7.Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом 3 календарних днів усім учасникам конкурсу.

5.8.З переможцем конкурсу після прийняття конкурсною комісією рішення та після прийняття рішення виконавчого комітету Добромильської міської ради про визнання виконавцем послуг протягом 5 календарних днів укладається договір на вивезення твердих побутових відходів з території Добромильської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 2

до умови визначення

                                     ВИЗНАЧЕННЯ 

Виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території  Добромильської міської ради.

 

Кваліфікаційний оцінюючий класифікатор для претендентів на участь у конкурсі по визначенню переможця зі збирання та вивезення побутових відходів

1).Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території міста  Добромиль .
Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

2) Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів. 

 Для населення -134.00 грн. за 1 куб .м.

Для бюджетних організацій- 150.50грн. за 1 куб.м.

Для інших підприємств і організацій-196.50грн. за 1 куб.м.

Для сільського населення -134.50грн. за 1 куб.м.
 

3) Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів з 1991 року.
 

4) Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації – 4,з них  2 водії 1 го класу та 2 вантажники.
 

5) Відповідно до п. 1.4 Національної комісії,що здійснює держ.регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.04.2017р. КП МВУЖКГ м.Добромиль не підлягає ліцензуванню на надання послуг з вивезення ТПВ.
 

5. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів:
послуги надають у межах  територіальної громади  
- площа  територіальної громади -.
299.3 кв.км
- 45 багатоповерхових будинків;
- 1537 будинків приватного сектору;
- кількість контейнерів - 38;
- кількість контейнерів, встановлених на вулицях приватного сектору - 17;
- кількість вулиць міста - 32;
- протяжність міських доріг -22,4км ,
- відстань до сміттєзвалища твердих побутових відходів 6 км.
6.
Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:
- багатоквартирні житлові будинки:
-
45 шт. - в яких проживає 632 особи, у тому числі будинки з чотирма і
більше поверхами -4 од. - проживає 245 осіб.
- 12 багатоквартирні будинки обладнані централізованою каналізацією, 33
будинків - вигрібними ямами,
загальна кількість будинків - 1537, в яких проживає 4388 осіб;
- на території міста зареєстровано 6 юридичних осіб, 6 бюджетних установ та організацій, 68 приватних підприємця;
 
- в промисловій зоні знаходиться 6 контейнерів.
об’єм контейнерів - 0.75 0.8 куб.м.
7. Характеристика сміттєзвалища твердих побутових відходів.
сміттєзвалище твердих побутових відходів м.Добромиль:
 
-  площа -4 га.
- відстань до міста 6 км, відстань від водних об’єктів 8 км.

для участі у конкурсі його учасники подають оригінали  та (або)  засвідчені  в  установленому  законодавством  порядку копії таких документів:
 -балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;
-довідки відповідних  органів  державної  податкової  служби і Пенсійного   фонду    України    про    відсутність    (наявність) заборгованості  за  податковими  зобов'язаннями  та  платежами  до Пенсійного фонду України;
-документа, що  містить  інформацію  про  технічний  потенціал суб'єкта   господарювання    (кількість   спеціально   обладнаних транспортних  засобів,  які  перебувають   на   балансі   суб'єкта господарювання,  наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);
-документа, що містить відомості про обсяги надання послуг  із
збирання  та  перевезення  твердих побутових відходів
- технічних паспортів  на  спеціально   обладнані   транспортні
засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
- довідки-характеристики спеціально   обладнаних   транспортних
засобів:     тип,    вантажопідйомність,    наявність    пристроїв
автоматизованого   геоінформаційного   контролю    та    супроводу
перевезення побутових відходів,  реєстраційний номер, найменування
організації,  якій  належать  спеціально   обладнані   транспортні
засоби, номер телефону керівника такої організації;  

-довідки про проходження водіями медичного огляду;
-документа, що  містить  відомості про досвід роботи з надання
послуг з вивезення побутових відходів;
Організатор конкурсу має  право  прийняти  до  закінчення строку   подання   конкурсних   пропозицій   рішення   щодо   його продовження. 
Про своє рішення,  а також зміну місця,  дня та часу розкриття  конвертів  організатор конкурсу повинен повідомити всіх
учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.
Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною  комісією  у журналі обліку.

8. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
- Спосіб подання конкурсних пропозицій - особисто або поштою.
-
Місце подання конкурсних пропозицій -Львівська область, м.Добромиль,пл..Ринок,1 кабінет секретаря міської ради.
- Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій - до 09 год. 00 хв. 17.12.2023 року.
9. Способи і місце отримання конкурсної документації.
1) Способи отримання конкурсної документації: особисто або поштою.
2) Місце отримання конкурсної документації:

 Добромильська міська рада Львівська область, м.Добромиль,пл..Ринок,1 кабінет секретаря міської ради.

Конкурсну документацію можна отримати тільки після подання заяви на участь у конкурсі.

Розкриття   конвертів    з    конкурсними    пропозиціями проводиться  у  день  закінчення строку їх подання у місці та час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з'явилися на конкурс.
  Розкриття конверта  з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або  уповноваженої  ним  особи  у разі його згоди.

Під  час  розкриття  конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та  правильність  оформлення документів,  подання яких передбачено конкурсною документацією,  а також оголошує інформацію  про  найменування  та  місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.
За  результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

  учасник конкурсу  не  відповідає   кваліфікаційним   вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

встановлення факту   подання  недостовірної  інформації,  яка впливає на прийняття рішення;

учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації,  його  визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство

Переможцем   конкурсу   визначається   його  учасник,  що відповідає  кваліфікаційним  вимогам,  може  забезпечити   надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Рішення  про  результати  проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є  голос  голови  конкурсної комісії.
 

     Рішення конкурсноїкомісії  оформляється  протоколом,  який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

Організатор конкурсу протягом не більш як  п'яти  робочих днів  з  дня  проведення  конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця  конкурсу  на певній  території  населеного  пункту,  межі  якої  були визначені
умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.
  
У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено,  строк,  на  який  він  визначається виконавцем   послуг  з  вивезення  побутових  відходів  на  певній території населеного пункту,  повинен становити 12 місяців,  після чого організовується і проводиться новий конкурс.


З  переможцем  конкурсу  протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання  послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового  договору.

 

 

Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг  з  вивезення  побутових  відходів  на   певній   території населеного  пункту  проводиться  новий конкурс на надання послуг з вивезення  побутових  відходів  на  території,  визначеній

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Додаток  № 3 до Умови визначення

                                                        виконавця послуг з вивезення твердих побутових

                                                                                              відходів натериторії Добромильської  міської ради

 

                                             ДОГОВІР

          на виконання послуг з вивезення побутових відходів

                                на  території м.Добромиль.

м.Добромиль                                                                       20 січня  2023 року                   

 

 

Виконавчий комітет Добромильської міської ради Самбірського району Львівської області,що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Замовник), з однієї сторони, і КП МВУЖКГ м.Добромиль_

Т.в.о.  міського голови- Мацько Олена Степанівна

в особі  начальника-Сидіра Андрія Романовича

що діє на підставі  статуту

затвердженого  рішенням сесії Добромильської міської ради № 2258 від 19.11.2021р

 

(далі – Виконавець), з другої сторони, відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від 20.01.2023р №  1  та рішення  виконкому Добромильської міської ради.

 

уклали цей договір про нижченаведене

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів на території  м.Добромиля Самбірського району Львівської області

(назва відповідної адміністративно-територіальної одиниці),

а замовник зобов’язується виконати обов’язки, передбачені цим договором (далі – послуги).

2. Характеристика території : площа – 299.3 кв.км.

3. Перелік розміщених у межах території об'єктів утворення побутових відходів


 

 

 

 

 

 

 
  

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Показник

Житлові будинки                                                                                                                1537

Багатоквартирні житлові будинки:

 

загальна кількість будинків

 45

будинки з чотирма і більше поверхами з сміттєпроводами

4

кількість мешканців цих будинків

869

місцезнаходження будинків

-

характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водопостачання, газопостачання)

-

наявність контейнерів для зберігання твердих відходів, кількість, об’єм, місцезнаходження та приналежність цих контейнерів

17

Одноквартирні житлові будинки:

1537

загальна кількість будинків

1537

кількість мешканців цих будинків

4333

 

 

наявність контейнерів для збирання твердих, відходів, кількість, об’єм, місцезнаходження та приналежність цих контейнерів

38

 

 

Підприємства, установи, організації

загальна кількість та перелік підприємств, установ, організацій, їх місцезнаходження

83

 

 

 

 

 

 

4. Замовник має право:

1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до графіка вивезення побутових відходів, а також вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070, умов цього договору, актів замовника та рішень конкурсної комісії;

2) одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги з вивезення побутових відходів, які надаються виконавцем на території, визначеній цим договором;

3) вимагати від виконавця до двадцятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, надання звіту про стан надання послуг з вивезення побутових відходів;

4) у разі безпідставного припинення виконавцем надання послуг з вивезення побутових відходів призначати в установленому порядку іншого виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній цим договором.

5. Замовник зобов’язується:

1)погодити графік вивезення побутових відходів, розроблений виконавцем відповідно до встановлених вимог;

2) прийняти у встановленому порядку рішення щодо встановлення чи коригування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих виконавцем;

3) затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів, визначені у встановленому порядку;

4) забезпечувати виконавця інформацією щодо дії актів законодавства про відходи та організації надання послуг з вивезення побутових відходів, повідомляти його про зміни у законодавстві про відходи;

5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуг з вивезення побутових відходів та виконання умов цього договору;

6) здійснювати відповідно до законодавства контроль за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем;

7) брати участь у врегулюванні спірних питань, пов’язаних зі зверненнями юридичних чи фізичних осіб щодо дій/бездіяльності виконавця.

6. Виконавець має право:

1) подавати замовнику розрахунки економічно обґрунтованих витрат на надання послуг з вивезення побутових;

2) розробити норми надання послуг та подати їх на затвердження замовнику;

3) повідомляти замовника про неналежний стан проїжджої частини вулиць, шляхів, автодоріг, рух якими пов’язаний із виконанням договору;

4) надавати замовнику пропозиції щодо зміни схем руху та режиму роботи спеціально обладнаних транспортних засобів на наявних маршрутах.

7. Виконавець зобов’язується:

1) укласти договори на надання послуг з вивезення побутових відходів зі споживачами на території, визначеній цим договором, відповідно до Типового договору на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070;

2) надавати послуги з вивезення побутових відходів відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070, умов цього договору, актів замовника, рішень конкурсної комісії та погодженого замовником графіка надання послуг;

3) розробити графік вивезення побутових відходів та погодити його із замовником;

4) надавати послуги з вивезення:   ТПВ згідно з графіком санітарної очистки міста

 

5) утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;

6) забезпечувати допуск до надання послуг працівників, що пройшли медичний огляд у встановленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух;

7) здійснювати надання послуг з вивезення побутових відходів за зверненням замовника у випадках проведення публічних заходів;

8) допускати представників виконавця до відповідних об’єктів під час здійснення ними контролю за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем, надавати необхідні для цього документи та інформацію;

9) подавати замовнику до двадцятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, звіт про стан надання послуг з вивезення побутових відходів;

10) у строк, що не перевищує п’ятнадцяти днів з моменту встановлення замовником чи уповноваженим органом державного нагляду (контролю) порушення виконавцем умов цього договору, усунути виявлені порушення та письмово повідомити про це замовника.

Відповідальність сторін за невиконання умов договору

8. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно з законодавством.

Розв’язання спорів

9. Спори за договором між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

Форс-мажорні обставини

10. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

Строк дії цього договору

11. Договір діє з 20.01.2023 до  20.01.2024 і набирає чинності з дня його укладення.

Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору

12. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі якщо не досягнуто такої згоди, спір розв’язується у судовому порядку.

13. Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін, а також внаслідок односторонньої відмови від договору замовника, яка може бути у разі систематичного порушення виконавцем його умов (не менше трьох фактів, встановлених за результатами контролю, проведеного замовником чи уповноваженими органами державного нагляду (контролю).

Порушення виконавця, які можуть бути підставою для розірвання цього договору внаслідок односторонньої відмови від нього замовника:

 

1) недотриманняа вивезення побутових відходів (за винятком настання обставин непереборної сили), погодженого з органом місцевого самоврядування;

2) невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, умов цього договору, актів замовника, рішень конкурсної комісії;

3) залучення до роботи на маршрутах водіїв, що не пройшли відповідної підготовки;

4) більше двох випадків порушення водіями виконавця з власної вини вимог законодавства про дорожній рух;

5) незабезпечення виконавцем належного контролю за технічним станом транспортних засобів;

6) набранням законної сили обвинувальним вироком суду щодо працівника виконавця.

 14. Дія договору припиняється у разі якщо:

закінчився строк, на який його укладено;

виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту набрання чинності цим договором не розпочав надання послуг на всіх об’єктах утворення побутових відходів, зазначених у пункті 3 цього договору.

14.Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Прикінцеві положення

15. Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у замовника, другий – у виконавця.

16. Усі додатки до цього Договору підписуються Сторонами і є його невід’ємною частиною.

Реквізити сторін

Замовник

Виконавець

Найменування Добромильська міська рада 

Адреса м.Добромиль пл.Ринок.1

Р/р № _UA608201720344290012000021109

МФО____820172________________________

Код згідно з ЄДРПОУ —04056003

Ідентифікаційний код ___________________

Найменування КП МВУЖКГ м.Добромиль

Адреса  м.Добромиль вул. Івасюка.4

Р/р UA7432579600000003012275

МФО______

Код згідно з ЄДРПОУ _05452333

Філія Львівське обласне управління АТ ощадбанк м.Львів

Ідентифікаційний код ___________________

Підписи сторін

Замовник

Виконавець

 

М. П.

 

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до конкурсної документації

Конкурсна форма «ПРОПОЗИЦІЯ»

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

 

 

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на визначення Виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території  Добромильської міської  ради.

Вивчивши конкурсну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у конкурсній документації. До акцепту нашої конкурсної пропозиції Ваш проект Договору разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Власником протягом десяти календарних днів після визначення переможця конкурсу.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Додаток 2

                           до конкурсної документації

 

Заявка: для отримання конкурсної документації учасникам конкурсу необхідно подати контактній особі заяву на участь у конкурсі встановленого зразка:

ЗРАЗОК

 

Голові конкурсної комісії

.

 

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

__________________________________

(посада, назва підприємства, прізвище,

ім’я, по-батькові учасника конкурсу)

 

ЗАЯВА

 

на участь у конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території  Добромильської міської ради.

 

Просимо допустити до участі в конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів  на території Добромильської міської ради..

 

Додатки.

 

 

___________               _____________                   ___________________________

(дата)                         (підпис)                                    (ініціали, прізвище)

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано