Інструкція про складання і виконання розпису міського бюджету Добромильської територіальної громади

Дата: 17.05.2023 12:13
Кількість переглядів: 293

 

Фото без опису

TSIGN

 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

ДОБРОМИЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

             Наказ

15 травня 2023  року                           Добромиль                                       № 19

 

Про затвердження Інструкції

про складання і виконання розпису

міського бюджету Добромильської

територіальної громади

 

Відповідно до пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (із змінами) та з метою впорядкування складання та виконання розпису бюджету Добромильської міської територіальної громади бюджетними установами та організаціями

 

НАКАЗУЮ:             

 

  1. Затвердити Інструкцію про складання і виконання розпису міського бюджету Добромильської територіальної громади (далі Інструкція), що додаються.
  2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Фінансового відділу Добромильської міської ради від 27.08.2021 року № 43 «Про порядок складання і виконання розпису місцевого бюджету Добромильської територіальної громади»
  3.  Головному спеціалісту фінансового відділу довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів бюджету Добромильської міської територіальної громади для застосування в роботі.
  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування
  5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальника  відділу                                                Оксана ГОРОДИСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом фінансового

відділу Добромильської

міської ради від

10 15.05.2023р.  № 19

 

 

Інструкція

 про складання і виконання розпису

міського бюджету

Добромильської територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок складання і виконання розпису міського бюджету (далі - Порядок) визначає процедури складання і виконання розпису міського бюджету.

1.2. Розпис міського бюджету на відповідний рік (далі - розпис) має бути збалансованим та включати:

– розпис доходів міського бюджету (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів міського бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду міського бюджету;

 –          розпис фінансування міського бюджету (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів міського бюджету за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального фонду міського бюджету за типом боргового зобов'язання;

– розпис асигнувань міського бюджету (за винятком надання кредитів з міського бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань міського бюджету (за винятком надання кредитів з міського бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету (за винятком надання кредитів з міського бюджету);

– розпис повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського, помісячний розпис повернення кредитів та надання кредитів із загального фонду міського бюджету, помісячний розпис повернення кредитів та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету;

– річний розпис витрат спеціального фонду міського бюджету з розподілом за видами надходжень та помісячний розпис спеціального фонду міського бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

1.3. Річний розпис асигнувань міського бюджету (за винятком надання кредитів з міського бюджету) – це розпис асигнувань загального і спеціального фондів міського бюджету на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету (за винятком надання кредитів з міського бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду міського бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, повною й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".

1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду міського бюджету з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації кредитування бюджету).

Помісячний розпис спеціального фонду міського бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування місцевих бюджетів). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні Добромильської міської ради про  міський бюджет на відповідний рік, та затверджується начальником фінансового відділу в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

Якщо розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, то в обов’язковому порядку затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.

Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

1.7. Складання розпису та унесення змін до нього здійснюються із застосуванням системи електронного документообігу, системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ ОВВ) у відповідності до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги» та автоматизованої системи ведення державного бюджету.

Під час складання розпису та внесення змін до нього паперовий документообіг застосовується у разі:

  • відсутності системи електронного документообігу, інтегрованої до СЕВ ОВВ, або спеціального вебмодуля системи взаємодії;
  • якщо документи, які застосовуються під час складання розпису чи внесення змін до нього, містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

 

2. Складання розпису

2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до міського бюджету.

2.2. Розпис доходів складається посадовою особою місцевого самоврядування (спеціалістом) фінансового відділу міської ради, який (яка) відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечує реалізацію бюджетної політики в частині планування дохідної частини бюджету, за участю головних розпорядників коштів бюджету громади.

2.3. Розпис фінансування складається посадовими особами місцевого самоврядування (спеціалістами) Фінансового відділу міської ради, який (які) відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечують реалізацію бюджетної політики в частині надходжень та витрат бюджету, пов'язаних із зміною обсягу боргу, та надходжень від приватизації комунального майна, з урахуванням потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду міського бюджету.

2.4. Розпис повернення кредитів до міського бюджету складається посадовою особою місцевого самоврядування (спеціалістом) з відповідними функціональними повноваженнями Фінансового відділу міської ради.

2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до міського бюджету посадові особи місцевого самоврядування (спеціалісти) з відповідними функціональними повноваженнями Фінансового відділу міської ради розраховує (розраховують) граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду міського бюджету, визначає (визначають) головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі бюджетних програм або в цілому головному розпоряднику за бюджетними програмами та доводить (доводять) лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування (далі - лімітна довідка) до кожного головного розпорядника. За необхідності головним розпорядникам надаються додаткові матеріали разом із необхідними роз'ясненнями.

Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та подають посадовим особам місцевого самоврядування (спеціалістам) з відповідними функціональними повноваженнями Фінансового відділу міської ради зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок.

Посадові особи місцевого самоврядування (спеціалісти) з відповідними функціональними повноваженнями Фінансового відділу міської ради відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають свої пропозиції щодо включення їх до розпису. Посадова особа місцевого самоврядування (спеціаліст) Фінансового відділу зводить отримані матеріали, вносить при необхідності корективи і подає розпис на затвердження начальнику Фінансового відділу у двох примірниках.

2.6. Затверджений розпис передається на електронних носіях разом з супровідним листом  управлінню Державної казначейської служби України у Старосамбірському районі Львівської області (далі - управління Державної казначейської служби України), з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни, зумовлені внесенням змін до рішення про бюджет Добромильської міської територіальної громади.

2.7. Посадова особа місцевого самоврядування (спеціаліст) з відповідними функціональними повноваженнями Фінансового відділу  надає управлінню Державної казначейської служби України на  електронних носіях разом з супровідним листом помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з міського бюджету місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із  затвердженим розписом міського бюджету.

2.8. Посадова особа місцевого самоврядування (спеціаліст) з відповідними функціональними повноваженнями Фінансового відділу протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам коштів бюджету Добромильської міської територіальної громади витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів.

 

3. Унесення змін до розпису

3.1 Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

– необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

– прийняття нормативного акту про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;

  • прийняття рішення про розподіл нерозподілених бюджетних асигнувань між головними розпорядниками бюджетних коштів;

– прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 частини 1 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;

– необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду міського бюджету відповідно до положень пункту 3.11 цього Порядку;

– необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

– унесення змін до закону про Державний бюджет України і рішення Добромильської міської ради про міський бюджет на відповідний рік.

3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом міської бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14 до Інструкції у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

3.3. Головний розпорядник коштів за обґрунтованими поданнями або на підставі прийнятих актів подає до Фінансового відділу Добромильської міської ради пропозиції щодо змін до розпису за формами згідно з відповідними додатками до цієї Інструкції шляхом заповнення показників, які стосуються цих змін.

Пропозиції щодо змін до розпису в електронній формі подаються з розширенням RTF, DOC(X), XLS(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення).

3.4. Разом з пропозиціями щодо змін до розпису головний розпорядник подає до Фінансового відділу Добромильської міської ради потрібну для здійснення фінансовим відділом аналізу пропозицій інформацію, яка містить, зокрема:

- обґрунтування необхідності змін до розпису;

- розрахунки показників, включених до пропозицій щодо змін до розпису, із зазначенням факторів, що на них впливають;

- інформацію про виділені бюджетні асигнування за відповідними бюджетними програмами;

- інформацію про вплив змін, що пропонуються, на напрями використання бюджетних коштів та результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми.

3.5. Головний розпорядник забезпечує повноту і достовірність даних, що містяться у поданих до фінансового відділу міської ради пропозиціях щодо змін до розпису та інформації, що подається разом з ними.

У разі подання головним розпорядником пропозицій щодо змін до розпису, складених з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансовий відділ міської ради повідомляє відповідному головному розпоряднику про необхідність доопрацювання таких пропозицій. Доопрацьовані пропозиції щодо змін до розпису головний розпорядник подає до Мінфіну у порядку, визначеному пунктом 3.3 цієї глави.

У винятковому випадку фінансовий відділ міської ради здійснює перерозподіл видатків за функціональною класифікацією видатків у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету.

   Перерозподіл бюджетних призначень між функціональною класифікацією видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів бюджету, збільшення або зменшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення або збільшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженням із постійною комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Фінансовий відділ детально аналізує обґрунтування головного розпорядника та, в разі прийняття рішення щодо доцільності внесення запропонованих ним змін, здійснює погодження із постійною комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, з метою внесення пропозиції щодо перерозподілу бюджетних призначень за кодами економічної класифікації у межах загального обсягу видатків по головних розпорядниках коштів бюджету Добромильської міської територіальної громади.

 3.6. Фінансовий відділ міської ради (спеціаліст, за яким  закріплено відповідні функцій) з урахуванням поданих головним розпорядником пропозицій щодо змін до розпису складає довідку про внесення змін до розпису і подає її на затвердження відповідно до пункту 3.9 цієї глави.

          Довідки про внесення змін до розпису, що містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, складаються у встановленому законодавством порядку та передаються управлінню Державної казначейської служби України Львівської області після затвердження начальником фінансового відділу міської ради, в паперовій формі.

У разі внесення змін до розпису в частині міжбюджетних трансфертів, фінансовий відділ відповідно до проведеного аналізу внесених змін, готує розподіл бюджетних коштів ,що надається з бюджету Добромильської міської територіальної громади місцевим бюджетам,  між місцевими бюджетами.

3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:

 – підписуються посадовою особою місцевого самоврядування (головним спеціалістом) з відповідними функціональними повноваженнями Фінансового відділу або особами, що виконують їх обов’язки;

– затверджуються начальником Фінансового відділу;

– доводяться до управління Державної казначейської служби України.

Якщо з об'єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то посадова особа місцевого самоврядування (спеціаліст) з відповідними функціональними Фінансового відділу у дводенний термін після отримання оригіналу довідки із управління Державної казначейської служби України готує доповідну записку на ім'я начальника Фінансового відділу, який затверджував довідку. Після погодження доповідна записка анулюється, а її копія передається до управління Державної казначейської служби України.

У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік управлінням Державної казначейської служби України довідок у зв'язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

3.8. Управління Державної казначейської служби України здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису.

Головні розпорядники коштів протягом не пізніше 25 числа поточного місяця  подають управлінню Державної казначейської служби України реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а головні розпорядники, в мережі яких є заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, - змінені зведені плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани використання бюджетних коштів.

 Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів.

 3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або рішенням про міський бюджет не встановлено інше.

Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду міського бюджету (додаток 7 Інструкції), а саме на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби України, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені управлінням Державної казначейської служби України копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у  відповідному органі Державної казначейської служби України за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Управління Державної казначейської служби України ведуть окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін. У разі коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, Фінансовий відділ за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати Фінансовий відділ детальні обґрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень (крім надходжень від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій) до спеціального фонду міського бюджету (за формою, наведеною в додатку 7 до Інструкції), та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису

За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.

У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

 

4. Скорочення видатків і кредитування

загального фонду міського бюджету

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду міського бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, то начальник Фінансового відділу приймає рішення про обмеження асигнувань загального фонду міського бюджету з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат бюджету.

4.2. Посадові особи місцевого самоврядування Фінансового відділу міської ради відповідно до закріплених функцій і процедур розраховують уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, надходжень від комунального майна, повернення кредитів на фінансування загального фонду міського бюджету і приватизації подають відповідній посадовій особі місцевого самоврядування (спеціалісту) з функціональними повноваженнями зведення бюджету Фінансового відділу не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів.

4.3. Відповідна посадова особа місцевого самоврядування Фінансового відділу міської ради на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду міського бюджету розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду з урахуванням інформації управління Державної казначейської служби України про виділені асигнування та подає на розгляд начальнику Фінансового відділу міської ради.

4.4. На підставі наданої інформації начальник Фінансового відділу міської ради приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду міського бюджету.

4.5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов'язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду міського бюджету.

 

5. Виконання та звітність

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання міського бюджету здійснюються управлінням Державної казначейської служби України:

– щодо доходів - ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

– щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

 – щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з 13 початку року;

 – щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів із міського бюджету наростаючим підсумком з початку року.

5.3. До 10-го числа місяця, що настає за звітним, управління Державної казначейської служби України проводить з посадовою особою місцевого самоврядування з відповідними повноваженнями (спеціалістом) Фінансового відділу  звірку розпису міського бюджету, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді.

5.4. У звіті про виконання міського бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення міської ради про бюджет на відповідний рік, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів. Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом міського бюджету складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду міського бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

 

 

Начальник  відділу                                            Оксана ГОРОДИСЬКА

Додаток 1
до наказу фінансового відділу                                                 Добромильської міської ради                                                                        від  15.05.2023р. № 19               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             до Інструкції щодо складання та виконання
розпису бюджету
Добромильської міської
територіальної  громади

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник фінансового відділу

                      (посада)

 ________________________Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

                      (підпис)

М.П1.

 

ДОВІДКА
про зміни до річного розпису бюджету


на ____ рік

Номер1 _____________

Дата1 _______________

Вид бюджету ______________________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _____________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _______).

Відділ-виконавець __________________________________________________________________

Підстава __________________________________________________________________________

(тис.грн)

Код

Найменування

Сума змін (+, –)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

 

НАДХОДЖЕННЯ2 - усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

доходи3

 

 

 

 

фінансування4

 

 

 

 

повернення кредитів до бюджету5

 

 

 

 

ВИТРАТИ6 - усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

видатки7

 

 

 

 

фінансування8

 

 

 

 

надання кредитів з бюджету9

 

 

 

__________
1 Для довідки у паперовій формі.

2   До надходжень належать доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень (код 401000), кошти від приватизації державного майна (код 500000), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів, а також коди 601100, 602100, 603000, 604100.

3   Детально за кодами класифікації доходів бюджету.

4 Детально за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання.

5 Детально за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету.

6   До витрат належать видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу (код 402000) та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, а також коди 601200, 602200, 604200.

7   Детально за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

8   Детально за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання.

9   Детально за кодами класифікації кредитування бюджету.

 

 

 

 

Додаток 2                                                                                                                                                                  
до наказу фінансового відділу                                                 Добромильської міської ради                                                                        від  15.05.2023р. № 19               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             до Інструкції щодо складання та виконання
розпису бюджету
Добромильської міської
територіальної  громади

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник фінансового відділу

                      (посада)

 ________________________Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

                      (підпис)

М.П1.

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису асигнувань
(за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
на ________ рік

Номер1 ________________

Дата1 __________________

Вид бюджету ______________________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _____________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _______).

Відділ-виконавець __________________________________________________________________

Підстава __________________________________________________________________________

(тис.грн)

КЕКВ2

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2110

Оплата праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2230

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50003

Інші видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________
1 Для довідки у паперовій формі.

2 За кодами економічної класифікації видатків бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до наказу фінансового відділу                                                 Добромильської міської ради                                                                        від  15.05.2023р. № 19               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             до Інструкції щодо складання та виконання
розпису бюджету
Добромильської міської
територіальної  громади

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник фінансового відділу

                      (посада)

 ________________________Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

                      (підпис)

М.П1.

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису надання кредитів
із загального фонду бюджету
на _______ рік

Номер1 ____________

Дата1 ______________

Вид бюджету ______________________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _____________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _______).

Відділ-виконавець __________________________________________________________________

Підстава __________________________________________________________________________

(тис.грн)

ККК2

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________
1 Для довідки у паперовій формі.

2 За кодами класифікації кредитування бюджету.

 

 

 

 

Додаток 4
до наказу фінансового відділу                                                 Добромильської міської ради                                                                        від  15.05.2023р. № 19               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             до Інструкції щодо складання та виконання
розпису бюджету
Добромильської міської
територіальної  громади

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник фінансового відділу

                      (посада)

 ________________________Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

                      (підпис)

М.П1.

 

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису доходів загального фонду бюджету
на _______ рік

Номер1 ______________

Дата1 ________________

Відділ-виконавець __________________________________________________________________

Підстава __________________________________________________________________________

(тис.грн)

ККД2

Найменування

Сума змін (+, –)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________
1 Для довідки у паперовій формі.

2   За кодами класифікації доходів бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до наказу фінансового відділу                                                 Добромильської міської ради                                                                        від  15.05.2023р. № 19               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             до Інструкції щодо складання та виконання
розпису бюджету
Добромильської міської
територіальної  громади

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник фінансового відділу

                      (посада)

 ________________________Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

                      (підпис)

М.П1.

 

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету
на ________ рік

Номер1 ____________

Дата1 ______________

Відділ-виконавець __________________________________________________________________

Підстава __________________________________________________________________________

(тис.грн)

ККФ2

Найменування

Сума змін (+, –)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________
1 Для довідки у паперовій формі.

2   За кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до наказу фінансового відділу                                                 Добромильської міської ради                                                                        від  15.05.2023р. № 19               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             до Інструкції щодо складання та виконання
розпису бюджету
Добромильської міської
територіальної  громади

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник фінансового відділу

                      (посада)

 ________________________Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

                      (підпис)

М.П1.

 

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на _______ рік

Номер1 _____________

Дата1 _______________

Вид бюджету _________________________________________________________________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________________________________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _______________________________________________________________________________________________).

Відділ-виконавець _____________________________________________________________________________________________________________

Підстава ______________________________________________________________________________________________________________________

(тис.грн)

Код

Найменування

Сума змін (+, –)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ2 - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходи3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повернення кредитів до бюджету5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ6 - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатки7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надання кредитів з бюджету9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________
1 Для довідки у паперовій формі.

2   До інших надходжень належать доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень (код 401000), кошти від приватизації державного майна (код 500000), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів, а також коди 601100, 602100, 603000, 604100.

3   Детально за кодами класифікації доходів бюджету.

4   Детально за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання.

5   Детально за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету.

6   До витрат належать видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу (код 402000) та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, а також коди 601200, 602200, 604200.

7   Детально за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

8   Детально за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання.

9 Детально за кодами класифікації кредитування бюджету.

 

 

 

Додаток 7
до наказу фінансового відділу                                    Добромильської міської ради            

 від  15.05.2023р. №19                                                     

 

до Інструкції щодо складання та виконання

розпису  бюджету Добромильської міської
територіальної громади

 

 

ДОВІДКА
про підтвердження надходжень до спеціального фонду

 бюджету Добромильської міської територіальної громади
станом на "___" _____________ 20___ року

 

КВК ___________________________________________________________________________
                                                                                                    (код відомчої класифікації) 

КПКВК___________________________________________________________________
                                                                            (код програмної класифікації видатків та кредитування) 


(грн)

Код  

Найменування  

Сума  

 

Залишки коштів на початок року

 (01.01.20___), у тому числі:   

 

 

(розписати за групами надходжень) 

 

 

 

 

 

Надходження до спеціального фонду,  у тому числі:

 

 

(розписати за видами надходжень)  

 

 

 

 

 Усього  

 

 

 

Керівник  управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області

М. П.

                                                                         

 
 
 
 

_____________

(підпис) 

 
 
 
 

ВлВласне ім’я ПРІЗВИЩЕ

(ініціали і прізвище) 

______________20__р.

 

 

 

Додаток 8
до наказу фінансового відділу                                                   Добромильської міської ради                                                         від  15.05.2023р. № 19                                                                     

 

                                                                                             до Інструкції щодо складання та виконання
                                                                      розпису  бюджету
Добромильської міської
                                                                      територіальної громади

 

РЕЄСТР
довідок про зміни до розпису  бюджету Добромильської міської територіальної громади
до листа  фінансового відділу від __________________№______ /______

№ з/п

КПКВК1

Номер довідки

Дата

1

2

3

4

 

Довідки про внесення змін до річного розпису бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідки про внесення змін до помісячного розпису бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна особа                    _________________                                Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

                                                                (підпис)

 

__________
1 За кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9
до наказу фінансового відділу                                             Добромильської міської ради                                                    від 15.05.2023р. № 19                                                        

 

до Інструкції  щодо складання та виконання

розпису  бюджету Добромильської міської
територіальної громади

 


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________

                            (посада)

_________          Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ                   
      (підпис)           

М.П.

Погоджено**

________________________________
                        
(посада)

__________  Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
     
(підпис)              

              
М.П         _____________20___р.             

 

ДОВІДКА
про зміни до плану використання бюджетних коштів
на _____ рік

Номер_________________
Дата___________________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача, найменування міста, району, області
________________________________________________________________________________ ________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)) _____________________,
підстава ________________________________________________________________________________

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування

 Бюджету__________________.

№ з/п

Показники

Сума змін (+,-), грн.

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

1

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

     

1.1

Поточні видатки

     

1.2

Капітальні видатки

     

1.3

Надання внутрішніх кредитів

     

1.4

Надання зовнішніх кредитів

     

*

       

 

Керівник**

_______             Власне    ім’я     ПРІЗВИЩЕ

    (підпис)          

 

 

Керівник бухгалтерської служби / головний бухгалтер

_______             Власне    ім’я     ПРІЗВИЩЕ

    (підпис)         

 

 

                
М.П.***
        _______________20____р.         

 

 

               

__________
*Форма довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.
** Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується  розпорядниками коштів. Наявність або  відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на документі  відповідно до законодавства не є обов`язковою.Для закладів фахової передвищої та вищої освіти та  наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримуютьс за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетногог кодексу України) довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів підписується керівником.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних  закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

__________
-2Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

 

 

 

 

 

 

 

              Додаток 10
     до   наказу фінансового відділу                                                                                                                                        
Добромильської міської ради  

від 15.05.2023р. № 19

                                                                                                                                                                             до Інструкції  щодо складання та виконання
розпису  бюджету
Добромильської міської
територіальної громади

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________

                            (посада)

_________          Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

М.П.

 

ДОВІДКА
про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів
на _______ рік

Номер________________
Дата_________________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, найменування міста, району, області
________________________________________________________________________________ ________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)) __________________________________________________,
назва фонду бюджету ______________________________________________________________________,
підстава ________________________________________________________________________________ _
Код економічної класифікації видатків бюджету _________________________________________________.

(грн)

 

Показники

Сума змін (+,-)

у тому числі за місяцями:

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Оплата праці


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Нарахування на оплату праці


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Продукти харчування


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Соціальне забезпечення


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Інші видатки


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

УСЬОГО


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Керівник*

_________      Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
    (підпис)

 

 

Керівник бухгалтерської служби / головний бухгалтер

_________      Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
    (підпис)

 

 

М.П.**    __________________ 20___ р.

 

 

                             

__________
* Для закладів фахової передвищої та вищої освіти та наукових установ, закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України), довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

___________________
-2Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

 

 

 

 

 

 

 

             Додаток 11

                                            до наказу фінансового відділу  

                                   Добромильської міської ради  

                           від 15.05.2023р. № 19

                                                                                                                                       

                                                                       до Інструкції щодо складання та  виконання
                                                            розпису  бюджету
Добромильської міської
                                   територіальної громади

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________

                            (посада)

_________          Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

М.П.

 

ДОВІДКА
про зміни до кошторису
на ____ рік

Номер _____________
Дата ______________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ____________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ____________________________________________________).
Підстава ________________________________________________________________________________ _

(грн)

Код**

Найменування

Сума змін (+, -)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

     
 

у тому числі:

     
 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

     
 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

     
 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

 

 

         
 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

     
 

у тому числі:

     
 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

     
 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

     

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_________   Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

_________   Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

М.П.*    __________________ 20___ р.

 
             

__________
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
** Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток 12

                                                                                          до наказу    фінансового відділу 

                                                                                          Добромильської міської ради

                                                                                           від 15.05.2023р. № 19

                                                                             
                                                                                           до Інструкції щодо складання та виконання
                                                                                           розпису  бюджету
Добромильської міської
                                                                                           територіальної громади

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________

                            (посада)

_________          Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

М.П.

 

ДОВІДКА
про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
на ________ рік

Номер __________________
Дата ___________________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ____________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ____________________________________________________).
Підстава ________________________________________________________________________________ _

(грн)

КЕКВ

Найменування

Сума змін (+, -)

 

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2110

Оплата праці


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2120

Нарахування на оплату праці


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2230

Продукти харчування


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2700

Соціальне забезпечення


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

5000*

Інші видатки


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

УСЬОГО


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

 

 

_________   Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

_________   Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

 

 

М.П.**

__________________ 20___ р.

 

                               

__________
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

__________
-2Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

 

 

 

 

                                                                                             Додаток 13

                                                                                             до наказу фінансового відділу

                                                                                             Добромильської міської ради

                                                                                             від 15.05.2023р. №т 19     

 
                                                                                              до Інструкції щодо складання та виконання
                                                                                              розпису  бюджету
Добромильської міської
                                                                                              територіальної громади

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________

                            (посада)

_________          Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

М.П.

 

ДОВІДКА
про зміни до плану надання кредитів із загального фонду бюджету
на ____ рік

Дата ______________
Номер ____________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ____________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ____________________________________________________).
Підстава ________________________________________________________________________________ _

(грн)

ККК

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

УСЬОГО


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

 

 

_________   Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

_________   Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

 

 

М.П.*

__________________ 20___ р.

 

                               

__________
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

__________
-2Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Додаток 14

                                                                                        до наказу фінансового відділу

                                                                                        Добромильської  міської ради

                                                                                         від 15.05.2023р. № 19

        
                                                                                         до Інструкції щодо складання та виконання
                                                                                        розпису  бюджету
Добромильської міської
                                                                                        територіальної громади

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________

                            (посада)

_________          Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

М.П.

 

ДОВІДКА
про зміни до плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на ____ рік

Дата ______________
Номер _____________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ____________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ____________________________________________________).
Підстава ________________________________________________________________________________ _

(грн)

Код

Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень


 

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

у тому числі:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджетукласифікації кредитування бюджету)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

у тому числі:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

 

 

_________   Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

_________   Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
     (підпис)

 

 

М.П.*

__________________ 20___ р.

 

                               

__________
*Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

__________
-2Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

 

 

 

Додаток 15
до наказу фінансового відділу                                                 Добромильської міської ради                                                                                                                                                                                                                                                     від 15.03.2023р. № 19                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                             до Інструкції щодо складання та виконання
                                                                      розпису  бюджету
Добромильської міської
                                                                      територіальної громади

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________________________

(посада)

_________________________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

                      (підпис)

М.П1.

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису повернення кредитів
до загального фонду бюджету
на _______ рік

Номер1 ___________

Дата1 _____________

Вид бюджету ______________________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _____________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _______).

Відділ-виконавець __________________________________________________________________

Підстава __________________________________________________________________________

(тис.грн)

ККК2

Найменування

Сума змін (+, –)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________
1 Для довідки у паперовій формі.

2   За кодами класифікації кредитування бюджету.

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано