Програма Цифрова Добромильська міська рада

Дата: 05.08.2022 11:00
Кількість переглядів: 142

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Міський голова

 

                                                                                                                        ___________ П.КУЛЯС

                                                                                                                      «05» серпня 2022 року

 

 

 

 

Місцева програма інформатизації

«Цифрова Добромильська міська  рада»

на 2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Добромиль

2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

МІСЦЕВОЇ ПРОГРАМИ

інформатизації «Цифрова Добромильська міська рада»

на 2022-2024 роки

 

 

1. Ініціатор розроблення програми: фінансовий відділ Добромильської міської ради

 

2. Дата, номер документа про затвердження програми:

рішення виконкому Добромильської міської ради  від05 серпня 2022 року №202

 

3. Розробник програми: фінансовий відділ Добромильської міської ради

 

 

 1. Відповідальний виконавець програми: відділ бухгалтерського обліку Добромильської міської ради

 

5. Учасники програми: структурні підрозділи Добромильської міської ради

 

6. Термін реалізації програми: 2022-2024 роки

 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми, тис. грн., -  70,700 тис.грн.

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                          О.Городиська

 

 

 

ЗМІСТ

 

І. ВСТУП                                                                                                                                              7

ІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ                                                 9

ІІІ. СТАН, ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ                                                                                                        10

ІV. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ГРОМАДИ                                                                                                            11

V. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ                                          15

VI. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ У 2022 - 2024 РОКАХ

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ                                 16

VІIІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ                                                                                   16

 

 

 

 

 

 

 І. ВСТУП

Інформатизація, цифрові трансформації і цифровізація — одні з визначальних тенденцій розвитку людської цивілізації, які формують інклюзивне суспільство та кращі механізми управління, розширюють доступ до охорони здоров’я, освіти, банківської справи, підвищують якість надання публічних послуг. Пандемія COVID-19 довела важливість та потрібність цифрових технологій. При системному державному підході цифрові технології будуть стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних чинників розвитку в Україні демократії, забезпечуватимуть більшу прозорість влади та ефективніше електронне урядування, сприятимуть економічному зростанню, створенню робочих місць, підвищенню продуктивності, що обов’язково призведе до підвищення якості життя громадян України.

Перехід до цифрових технологій та розв’язання існуючих проблем інформатизації, цифрових трансформацій і цифровізації можуть бути здійснені завдяки розробленню та реалізації регіональних та місцевих програм інформатизації.

Місцева програма інформатизації «Цифрова Добромильська міська рада» на 2022 – 2024 роки (далі – Програма) визначає основні засади реалізації місцевої політики у сфері інформатизації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Відповідно до чинного законодавства Програма розроблена як складова Регіональної програми інформатизації «Цифрова Львівщина» на 2022 – 2024 роки та визначає комплекс пріоритетних завдань щодо інформаційного, організаційно-технічного,  нормативно-правового забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування та стосовно соціально-економічного розвитку шляхом впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) у всі сфери життєдіяльності Добромильської міської територіальної громади.

Програма повністю узгоджується з Стратегією розвитку Львівської області на період до 2027 року і забезпечує досягнення:

 • стратегічної цілі 2 «Якість життя», оперативної цілі 2.2 «Освічені громади» в частині Завдання 2.3.1. «Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг»;
 • стратегічної цілі 3 «Збалансований просторовий розвиток», оперативної цілі 3.1 «Розвиток інфраструктури територіальних громад» в частині Завдання 3.1.1. «Забезпечення якісними адміністративними послугами в ТГ» та Завдання 3.1.3. «Організація просторового планування територій», оперативної цілі 3.2 «Дорожньо-транспортна, логістична, транскордонна та інформаційно-комунікаційна інфраструктура» в частині завдання 3.2.4. «Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури громад»;
 • стратегічної цілі 5 «Туристична привабливість», оперативної цілі 5.1 «Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації» в частині Завдання 5.1.1. «Збереження природничої та історико-культурної спадщини».

Програма повністю узгоджується з Стратегією розвитку Добромильської міської територіальної громади на період до 2027 року і забезпечує досягнення основних стратегічних цілей громади:

- Стратегічна ціль 1. Людський потенціал – створення умов для всебічного гармонійного розвитку мешканців Добромильщини

- Стратегічна ціль 2. Економіка та інфраструктура – створення сприятливих умов для розвитку місцевої економіки

- Стратегічна ціль 4. Культура і туризм – збереження автентичної культурної та історичної спадщини і довкілля як запорука розвитку туризму у громаді

- Стратегічна ціль 5. Прикордонна громада – Добромильщина ворота Європи в Україну

Основна увага в Програмі приділяється створенню та впровадженню взаємно інтегрованих проєктів, які дозволять сформувати єдину сучасну інформаційно-цифрову інфраструктуру громади, яка може працювати із різними системами інформаційно-цифрової інфраструктури окремих підрозділів, територіальних об’єднань та органів місцевого самоврядування  та забезпечить  реалізацію державної, регіональної та місцевої політик: у сферах інформатизації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства; у сфері розвитку цифрових навичок мешканців та працівників місцевого самоврядування; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів; у сфері надання електронних та адміністративних послуг.

 

 

ІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Місцева програма інформатизації «Цифрова Добромильська міська рада» на 2022 – 2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про Національну програму інформатизації», «Про електронні довірчі послуги», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (зі змінами), Бюджетного кодексу України; постанов Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), від 11.03.22 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», від 12.04.2000 № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проєкту інформатизації» (зі змінами), від 12.06.2019 № 493 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування офіційних вебсайтів органів виконавчої влади», від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки», від 30.01.2019 № 56 «Деякі питання цифрового розвитку»; розпоряджень Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 №54-р «Про затвердження державних замовників регіональних програм і проєктів інформатизації», від 15.05.2013 № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», від 16.11.2016 № 918-р «Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні», від 17.01.2018 № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації»; Стратегії регіонального розвитку Львівської області на 2021 – 2027 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 20.12.2019 № 1242. Регіональної програми інформатизації «Цифрова Львівщина» на 2022 – 2024 роки від 23.12.2022 № 333, Стратегії розвитку  Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки.

Програма також враховує положення щодо напрямів публічної політики в Україні відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про публічні закупівлі», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Указу Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”», постанови Верховної Ради України від 31.03.2016 № 1073-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України”», постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами), від 12.06.2020 № 471 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України».

Програма позиціонується як стратегічний документ місцевого рівня, тому її реалізація вимагає зосередження фінансових, фізичних та людських ресурсів. Очікується, що всі зусилля буде спрямовано на успішну реалізацію завдань і заходів, передбачених Програмою. Таким чином, зосередження та належна координація наявних фінансових ресурсів, залучених із надходжень місцевого рівня, державного бюджету, коштів донорів та з приватних джерел, дасть змогу забезпечити досягнення цілей, визначених у Програмі.

 

ІІІ. СТАН, ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

 

Одним із трендів на даний час є активне впровадження в діяльність органів місцевого самоврядування елементів системи цифрового урядування. Відтак, успішність реформи децентралізації влади має бути закріплена розширенням дієвості територіальної громади на різних рівнях: у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, енергетики, громадського транспорту, питаннях громадської безпеки тощо за рахунок посилення їх цифрової спроможності. Мова йде про впровадження нових, цифрових процесів та сучасних технологічних рішень, поширення мережевих комунікацій, оволодіння цифровими інструментами.

Позитивними сторонами цифровізації територіальної громади є:

1) широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення необхідного рівня ефективності та результативності;

2) можливість прийняття ефективних управлінських рішень;

3) зменшення корупційних ризиків на всіх рівнях і за всіма напрямами;

4) зростання рівня цифрової грамотності населення громади;

4) процес контролю і прозорості.

Посилення цифрової спроможності територіальної громади– це процес створення електронних сервісів для більш ефективних управлінських рішень та надання якісних послуг в середині громади.

“Цифрову” громаду складають громадяни, які розуміють важливість впровадження цифрових технологій та інновацій, що полегшуватимуть життя та покращуватимуть і розвиватимуть громаду. Це постійний діалог між органами влади і мешканцями, який допомагає визначати пріоритети розвитку та вирішувати проблеми. А цифрові технології та інструменти роблять вказаний процес простішим та доступнішим.

Рівень використання цифрових технологій стає безпосереднім чинникомвпливу на підвищення ефективності місцевого самоврядування, конкурентоспроможності та економічного розвитку громади.

Основними проблемами розвитку інформатизації в громаді є:

 • нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення «цифрової нерівності» між окремими місцевостями, галузями економіки та різними верствами населення;
 • істотний дисбаланс у розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури і ступеня інтеграції цієї інфраструктури у основні ділові процеси громади;
 • нерозвиненість місцевих цифрових послуг для громадян і організацій;
 • низький рівень цифрової грамотності і готовності населення до використання інформаційно-комунікаційних технологій.

 

 

 

 

ІV. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ГРОМАДИ

Метою Програми є покращення ефективності управління та підвищення рівня якості життя в громаді, підвищення рівня доступності цифрових сервісів і послуг для громадян, усунення людського фактору та корупційних ризиків в наданні публічних послуг та формування безпечного інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій. Сприяння соціально-економічному розвитку громади шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності громади, створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури.

Головне завдання Програми – проведення цифровізації, інформатизації та цифрової трансформації в актуальних напрямках та сферах, які відповідають потребам мешканців та соціально-економічному розвитку громади.

Пріоритетними напрямами Програми є:

1. Нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення програми інформатизації:

 • розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо організації виконання завдань Програми; створення, впровадження та адміністрування інформаційних систем і програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем; організації цифрових робочих місць службовців; організації захисту інформаційної інфраструктури;
 • проведення науково-практичних конференцій, місцевих семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, науковців, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо;
 • організація навчання фахівців органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань цифрових навичок та компетенцій в частині використання цифрових інструментів в управлінській діяльності.

 

2. Розвиток цифрової інфраструктури громади:

 • розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної інфраструктури (мережі) на всій території області;
 • забезпечення покриття мережею Інтернет об’єктів соціальної інфраструктури та об’єктів, що надають публічні сервіси та послуги на території громади;
 • співпраця з міжнародними організаціями, донорами, фондами розвитку тощо у сфері розвитку та покращення цифрової інфраструктури громади.

 

3. Інформатизація публічного управління в громаді:

 • вдосконалення цифрової інфраструктури в органами публічної влади громади;
 • придбання засобів інформатизації для органів управління територіальної громади;
 • розширення системи електронного документообігу в органах управління територіальної громади;
 • навчання суб’єктів всіх форм власності щодо роботи з новими цифровими сервісами та послугами;
 • реінжиніринг публічних послуг, суб’єктами надання яких є публічні органи територіальної громади;
 • наближення центрів надання адміністративних послуг до мешканців;
 • підвищення рівня якості обслуговування в ЦНАПах;
 • розвиток та підтримка вебпорталів органів публічної влади громади;
 • підвищення захисту вебпорталів органів публічної влади громади;
 • застосування цифрових рішень для створення безбар’єрного простору;
 • розвиток інструментів е-демократії та їх застосування органами публічної влади громади;
 • активізація роботи з відкритими даними в територіальній громаді;
 • підвищення прозорості роботи органів публічної влади шляхом використання цифрових інструментів;
 • використання цифрових інструментів з метою покращення виконання інших функцій в сфері управління персоналом в органах публічної влади;
 • забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах та об’єктах інформаційної діяльності;
 • створення спеціально атестованих приміщень для проведення нарад щодо інформації з обмеженим доступом;
 • розвиток цифрових навичок публічних службовців, в тому числі щодо кібергігієни.

 

4. Інформатизація сфер життєдіяльності регіону.

Охорона здоров’я:

 • інформатизація медичних установ та забезпечення їх достатнім рівнем цифрових інструментів для надання якісних послуг населенню;
 • навчання працівників медичної галузі цифровим навичкам та вмінню працювати з цифровими системами;
 • розвиток Медичних Інформаційних Систем (МІС), які використовуються в медичних закладах громади;
 • розвиток та впровадження цифрових рішень для підвищення прозорості в сфері охорони здоров’я;
 • участь в обласній програмі розвитку телемедицини.

Культура:

 • забезпечення рівного доступу до культурного фонду громади шляхом його оцифрування та оприлюднення на цифрових майданчиках;
 • захист культурного фонду шляхом оцифрування;
 • впровадження цифрових рішень для покращення культурної освіти мешканців, в тому числі задля цілей патріотичного виховання;
 • впровадження цифрових рішень задля підвищення рівня споживання національного та локального культурного продукту, його популяризації;
 • використання цифрових рішень в досягненні інших цілей, які будуть визначені в стратегії розвитку сфери культури області.

Транспортні перевезення:

 • висвітлення руху транспорту громади в різних інформаційних системах;

Розвиток цифрових навичок мешканців області:

 • популяризація порталу «Дія.Цифрова освіта» серед мешканців, як інструменту самоосвіти;
 • використання наявної в області соціальної інфраструктури для проведення семінарів, тренінгів, гуртків з метою поліпшення цифрових навичок мешканців.

 

 

 

V. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ У 2022-2024 РОКАХ

 

№ з/п

 

Зміст заходу

 

Виконавці

Обсяги фінансування (тис.грн.)

1

Розробка нормативно-правових та організаційно-технічних документів з питань організації виконання Програми

 

У межах кошторисних призначень

2

Організація семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій за участю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з проблем інформатизації та становлення інформаційного суспільства в Україні з метою залучення широкого кола фахівців та вивчення кращого досвіду розвитку ІКТ

 

У межах кошторисних призначень

3

Розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної інфраструктури (мережі) на всій території громади

 

У межах кошторисних призначень

4

Забезпечення покриття мережею Інтернет об’єктів соціальної інфраструктури та об’єктів, що надають публічні сервіси та послуги на території громади

 

У межах кошторисних призначень

5

Співпраця з міжнародними організаціями, донорами, фондами розвитку тощо у сфері розвитку та покращення цифрової інфраструктури громади

 

У межах кошторисних призначень

6

Вдосконалення цифрової інфраструктури в органах публічної влади

 

 

 

У межах кошторисних призначень

7

Вдосконалення цифрової інфраструктури в органах публічної влади територіальної громади

 

У межах кошторисних призначень

8

 

Придбання засобів інформатизації для територіальної громади

 

У межах кошторисних призначень

9

Запровадженнясистемиелектронногодокументообігу в Добромильській міській раді та підключення до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади на умовах співфінансування

 

70,700

10

Навчання суб’єктів господарювання всіх форм власності щодо роботи з новими цифровими сервісами та послугами на території громади

 

У межах кошторисних призначень

11

Реінжиніринг публічних послуг, суб’єктом надання яких є територіальна громада

 

У межах кошторисних призначень

12

Наближення центрів наданняа дміністративних послуг до мешканців

 

У межах кошторисних призначень

13

Підвищення рівня якості обслуговування в ЦНАПах

 

У межах кошторисних призначень

14

Розвиток та підтримка вебпорталів

 

У межах кошторисних призначень

15

Застосування цифрових рішень для створення безбар’єрного простору

 

У межах кошторисних призначень

16

Підвищення захисту вебпорталів органів публічної влади

 

У межах кошторисних призначень

17

Розвиток інструментів е-демократії та їх застосування органами публічної влади громади

 

У межах кошторисних призначень

19

Запуск цифровоїсистеми адаптації (onboarding) нових публічних службовців

 

У межах кошторисних призначень

20

Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та об’єктах інформаційної діяльності

 

У межах кошторисних призначень

21

Розвиток цифрових навичок публічних службовців, в тому числі щодо кібергігієни

 

У межах кошторисних призначень

22

Участь у спільних проєктах (програмах), спрямованих на розвиток е-урядування, з українськими, міжнародними громадськими організаціями й фондами

 

У межах кошторисних призначень

23

Інформатизація медичних установ та забезпечення їх достатнім рівнем цифрових інструментів для надання якісних послуг населенню

 

У межах кошторисних призначень

24

Навчання працівників медичної галузі цифровим навичкам та вмінню працювати з цифровими системами

 

У межах кошторисних призначень

25

Розвиток Медичних Інформаційних Систем (МІС), які використовуються в медичних закладах громади

 

У межах кошторисних призначень

26

Розвиток та впровадження цифрових рішень для підвищення прозорості в сфері медицини

 

У межах кошторисних призначень

27

Участь ,  розробка та затвердження  обласної програми розвитку телемедицини

 

У межах кошторисних призначень

28

Забезпечення рівного доступу до культурного фонду громади шляхом його оцифрування та оприлюднення на цифрових майданчиках

 

У межах кошторисних призначень

29

Захист культурного фонду шляхом оцифрування

 

У межах кошторисних призначень

30

Впровадження цифрових рішень для покращення культурної освіти мешканців, в тому числі задля цілей патріотичного виховання

 

У межах кошторисних призначень

31

Впровадження цифрових рішень задля підвищення рівня споживання національного та локального культурного продукту, його популяризації

 

У межах кошторисних призначень

32

Цифровізація та інформатизація культурних установ

 

У межах кошторисних призначень

33

Висвітлення руху транспорту області в різних інформаційнихсистемах

 

У межах кошторисних призначень

34

Популяризація порталу «Дія. Цифрова освіта» серед мешканців, як інструменту самоосвіти

 

У межах кошторисних призначень

35

Використання наявної в громаді соціальної інфраструктури для проведення семінарів, тренінгів, гуртків з метою поліпшення цифрових навичок мешканців

 

У межах кошторисних призначень

 

ВСЬОГО

 

70,700

 

 

 

VІ. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Місцева програма інформатизації формується як складова частина Регіональної програми інформатизації «Цифрова Львівщина» на 2022-2024 роки і спрямовується на раціональне використання науково-технічного та промислового потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення сучасної  інформаційної  інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку територіальної громади.

Реалізація Програми здійснюватиметься із дотриманням таких основних принципів:

 • узгодженість пріоритетів інформатизації з основними напрямами програм соціально-економічного розвитку області та України в цілому;
 • координація з розробленими і такими, що реалізуються, державними, міжгалузевими, галузевими програмами інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів і об’єктів робіт;
 • спадковість, поступовість і безперервність при реалізації завдань Програми на наступні роки;
 • випереджаючий розвиток нормативно-правової бази регулювання відносин учасників створення, розповсюдження і використання інформаційних продуктів і послуг;
 • створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань Програми інформатизації;
 • моніторинг та оцінювання виконання завдань;
 • перерозподіл та концентрація ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом Добромильської міської ради, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Обсяг коштів визначається щорічно в рішенні Добромильської міської ради про міський бюджет територіальної громади.

 

VIІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Нагляд за формуванням і виконанням Програми, оцінку якості виконання завдань (робіт) здійснює фінансовий відділ Добромильської міцської ради.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів Добромильська міська рада.

VІIІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ

 

Успішна реалізація заходів Програми буде мати безпосередній позитивний вплив як на загальний соціально-економічний розвиток громади, так і на його конкретні аспекти, зокрема:

 • забезпечення доступу громадян і бізнесу до якісних та зручних публічних послуг без корупційних ризиків;
 • розвиток інформаційно-телекомунікаційного середовища та цифрової інфраструктури громади;
 • формування безпечного інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій;
 • розширення доступу та можливостей людей для безпечного та ефективного використання Інтернету як для особистого розвитку, так і для ведення власної справи шляхом покращення цифрових навичок;
 • отримання громадянами якісно нового рівня послуг у сферах освіти, охорони здоров’я, пасажирських перевезень тощо;
 • розвиток і впровадження актуальних європейських норм і стандартів інформатизації у всіх сферах життєдіяльності громади;
 • покращення загального інвестиційно-економічного фону громади;
 • сприяння інтеграції громади в сучасне цифрове та інноваційне суспільство.

Виконання заходів Програми має забезпечити:

 • розширення мережі широкосмугового доступу до Інтернету;
 • впровадження систем захисту інформації згідно з чинним законодавством та діючими європейськими стандартами;
 • використання ліцензійного програмного забезпечення з актуальною підтримкою та оновленнями на сучасних технічних і апаратних засобах, зданих повноцінно та оперативно вирішувати покладені на них задачі в органах публічної влади та об’єктах соціальної інфраструктури;
 • створення єдиного безпечного цифрового інформаційно-культурного простору для задоволення потреб жителів та гостей громади;
 • впровадження у діяльність органів влади, відомств, організацій сучасних засобів та методів збирання, накопичення, оброблення і використання інформації, необхідної для задоволення соціальних та інформаційних потреб населення, а також прийняття обґрунтованих рішень на всіх рівнях системи управління громади;
 • підвищення цифрової грамотності та культури населення;
 • реалізацію проєктів на базі цифрових технологій в сфері освіти, охорони здоров’я, пасажирських перевезень та культури;
 • впровадження та удосконалення систем електронного документообігу.

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                 О.Городиська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому Добромильської міської ради

від 05 серпняя2022 року № 202

 

 

 

Заходи Програми у 2022 році

 

№ з/п

 

Зміст заходу

 

Виконавці

Обсяги фінансування (тис.грн.)

1

Запровадження системи електронного документообігу в Добромильській міській раді та підключення до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади на умовах співфінансування

Добромильська міська рада

 

 

70,700

 

 

ВСЬОГО

 

70,700

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                 О.Городиська

 

 

0


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано